Gebruiksvoorwaarden

Met ingang van 25 mei 2018

Deze Gebruiksvoorwaarden ('voorwaarden') regelen uw toegang tot en gebruik van alle door Dawn Foods, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen ('Dawn') beheerde websites, waaronder www.Dawnfoods.com, alsmede alle andere door Dawn beheerde of aangeboden online diensten (samen de 'diensten'). U mag de diensten uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden en alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften gebruiken.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN ZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER UW WETTELIJKE RECHTEN, PLICHTEN EN BESCHIKBARE VERHAALMIDDELEN MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DIT OMVAT DIVERSE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZOALS HIERONDER BESCHREVEN.

Uw aanvaarding van de voorwaarden

 

Deze voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Dawn en beschrijven uw wettelijke rechten, plichten en verhaalmiddelen naar aanleiding van uw gebruik van de diensten. Als u deze voorwaarden aanvaardt namens uw werkgever of andere entiteit, verklaart en garandeert u dat u: (i) de volledige wettelijke bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan en uw werkgever of de betreffende entiteit te binden aan deze voorwaarden en bepalingen; (ii) deze overeenkomst gelezen en begrepen hebt; en (iii) namens de partij die u vertegenwoordigt, akkoord gaat met deze overeenkomst. Door uw toegang tot en gebruik van de diensten verklaart u (de 'gebruiker') dat u deze voorwaarden gelezen en begrepen hebt en dat u aanvaardt aan deze voorwaarden en aan de voorwaarden van Dawns Privacyverklaring , die informatie geeft over de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, gebonden te zijn. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de diensten opent of gebruikt, ongeacht of u een account bij Dawn hebt aangemaakt. Door gebruik van de diensten geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring, met inbegrip van de bepalingen met betrekking tot geschillenbeslechting, arbitrage, beperking van schadevergoeding en rechtskeuze.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE DIENSTEN OPENT OF GEBRUIKT. DOOR DE DIENSTEN TE OPENEN OF GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD AAN AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DIENT U DE DIENSTEN NIET TE OPENEN OF GEBRUIKEN.

 


Privacy

Dawn weet dat privacy belangrijk voor u is. Raadpleeg Dawns Privacyverklaring , die door deze verwijzing deel uitmaakt van uw overeenkomst met Dawn, voor meer informatie over hoe Dawn uw informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u onze producten en diensten gebruikt.

 

Bevoegde gebruikers van de diensten

Dawns diensten zijn niet bestemd voor personen onder de 18 jaar. Als u jonger dan 18 jaar bent, kunt u de diensten niet gebruiken. Als een minderjarige ons persoonlijke gegevens verstrekt heeft, kunt u als ouder of voogd contact met ons opnemen op +1-800-248-1144 van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur (oostelijke tijdzone in de VS), of ons een e-mail sturen via Web-Admin@Dawnfoods.com met het verzoek deze informatie uit onze administratie te verwijderen. We zullen al het redelijke ondernemen om de gegevens van het kind uit onze bestaande bestanden te verwijderen.


Uw verklaringen en garanties aan Dawn

 

Door uw gebruik van de diensten verklaart en garandeert u uitdrukkelijk dat u wettelijk bevoegd bent om deze overeenkomst aan te gaan. Als u in een rechtsgebied woont dat het gebruik van de diensten wegens leeftijd of het vermogen om overeenkomsten aan te gaan wegens leeftijd, beperkt, dient u zich aan die leeftijdsgrenzen te houden en de diensten niet te gebruiken. Door uw gebruik van de diensten verklaart en garandeert u dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en dat u de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst zult naleven. Als u de diensten gebruikt namens een entiteit, organisatie of onderneming, verklaart en garandeert u dat bevoegd bent om die organisatie aan deze voorwaarden te binden en gaat u ermee akkoord aan deze voorwaarden gebonden te zijn namens die entiteit, organisatie of onderneming. U gaat ermee akkoord tijdens uw gebruik van de diensten alle toepasselijke wetten van uw thuisland en van het land, de regio en de gemeente waar u zich bevindt op het moment dat u de diensten gebruikt, na te leven.

Door uw gebruik van de diensten verklaart, garandeert en aanvaardt u:

 

 • De diensten uitsluitend voor wettige doeleinden te zullen gebruiken en de diensten niet te zullen gebruiken om illegaal materiaal te versturen, op te slaan of te verspreiden, en niet voor frauduleuze doeleinden;
 • De diensten niet te zullen gebruiken om hinder, ergernis of ongemak te veroorzaken;
 • De juiste werking van de diensten of van een netwerk dat gebruikt wordt om de diensten te ondersteunen of toegankelijk te maken, niet te zullen aantasten;
 • Op geen enkele wijze te zullen proberen schade aan de diensten te berokkenen;
 • De diensten of andere content niet te zullen kopiëren of distribueren zonder de schriftelijke toestemming van Dawn;
 • De diensten uitsluitend voor eigen gebruik te zullen gebruiken en geen enkel aspect van de diensten aan een derde partij te zullen doorverkopen;
 • Uw accountwachtwoord of andere identificatie die u van ons ontvangt om toegang tot de diensten te krijgen, te zullen beveiligen en geheim te zullen houden; en
 • Ons enig legitimatiebewijs te zullen verstrekken als we daar redelijkerwijs naar vragen.


Accounts en registratie

 

Een Dawn-account aanmaken: Om bepaalde diensten of onderdelen daarvan te kunnen zien of gebruiken, kunnen we u vragen een gebruikersaccount aan te maken (een 'Dawn-account') en een geregistreerd gebruiker van de diensten (een 'geregistreerd gebruiker') te worden. Als u een Dawn-account aanmaakt en een geregistreerd gebruiker wordt, gaat u ermee akkoord: (1) tijdens het registratieproces juiste, actuele en volledige informatie over uzelf en/of de geregistreerde gebruiker te verstrekken; (2) deze informatie te updaten om de informatie juist, actueel en volledig te houden; (3) uw wachtwoord en inloggegevens te beveiligen en uw wachtwoord of inloggegevens niet aan derden door te geven; (4) de volledige verantwoordelijkheid op u te nemen voor elk gebruik van de door u geregistreerde Dawn-accounts en voor alle activiteiten die voortvloeien uit uw Dawn-account of plaatsvinden met gebruik van uw Dawn-account, ongeacht of u toestemming voor deze activiteiten of handelingen hebt gegeven; en (5) Dawn onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw Dawn-account. Niet-nakoming van deze overeenkomst vormt een schending van de voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Dawn-account.

Gegevens van uw Dawn-account: U mag geen accountnaam, gebruikersnaam of login kiezen of gebruiken: (1) die gecompromitteerd is of de naam van een andere persoon bevat met de bedoeling u uit te geven voor die persoon; (2) waarop enige rechten rusten van een persoon anders dan u zonder de juiste toestemming; (3) die een verkeerde associatie tussen u en Dawn suggereert; of (4) die naar het inzicht van Dawn aanstootgevend, vulgair of obsceen is. Dawn behoudt zich het recht voor om registratie van een Dawn-account te weigeren of naar eigen goeddunken een accountnaam te annuleren.

Dawns recht om toegang tot de diensten te beëindigen: Dawn behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de diensten en uw Dawn-account op te schorten of te deactiveren of deze voorwaarden te beëindigen als u de voorwaarden schendt of als Dawn dit anderszins gerechtvaardigd acht. Dawn behoudt zich het recht voor om uw toegang tot en het gebruik van de diensten op elk willekeurig moment, met of zonder reden, in te trekken.

Opzeggen van uw Dawn-account of gebruik van de diensten: U kunt uw Dawn-account of uw toegang tot de diensten te allen tijde opzeggen door contact met Dawn op te nemen via de onderstaande contactinformatie. Na opzegging van uw Dawn-account kan Dawn: (1) uw informatie en content voor onbepaalde tijd bewaren; (2) uw informatie voor onbepaalde tijd voor onderzoeksdoeleinden blijven gebruiken; en (3) informatie over uw gebruik van de diensten bewaren, gebruiken en blijven weergeven.


Gedrag van gebruikers

 

Als voorwaarde voor uw gebruik van de diensten gaat u ermee akkoord de diensten niet te gebruiken voor: (1) een illegaal doel; (2) een doel dat krachtens deze voorwaarden verboden is; of (3) enig ander doel dat redelijkerwijs niet door Dawn gezien wordt als typisch of verwacht gebruik van de diensten overeenkomstig het doel waarvoor de diensten gecreëerd zijn.

U gaat er specifiek mee akkoord de volgende zaken niet te doen:

 

 • De diensten gebruiken voor of in verband met een illegaal doel of in overtreding van toepasselijke lokale, regionale, nationale of internationale wetten, regels of voorschriften die kracht van wet hebben;
 • Misbruik maken van of u uitgeven voor anderen, of anderen lastigvallen, bedreigen of intimideren;
 • Plaatsen, uploaden of anderszins distribueren van, of koppelingen posten naar, onwettige, lasterlijke, smadelijke of onjuiste content of content waarvoor u niet alle benodigde rechten hebt om deze over te dragen, of content die Dawn of een redelijke persoon zou kunnen beschouwen als aanstootgevend, lasterlijk, ongepast, pornografisch, intimiderend, bedreigend, beschamend, hatelijk of naar Dawns oordeel anderszins ongepast;
 • Berichten of verzoeken posten of versturen of doen posten of versturen die bedoeld zijn om een wachtwoord of andere vertrouwelijke informatie of privé-informatie van een gebruiker van de diensten te verkrijgen;
 • Ongewenste e-mails ('spam') creëren of versturen aan een andere persoon of een URL;
 • Content versturen die anderen koppelt aan of anderszins doorstuurt naar partnerprogramma's, netwerkmarketingprogramma's of ongerelateerde content;
 • Met uitzondering van toegang tot RSS-feeds robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om voor welk doeleinde dan ook toegang tot de diensten te verkrijgen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • Handelingen verrichten die naar ons oordeel onze infrastructuur onredelijk of onevenredig belasten of kunnen belasten;
 • De goede werking van de diensten of activiteiten die op of via de diensten uitgevoerd worden, belemmeren of proberen te belemmeren;
 • Maatregelen omzeilen die door ons worden gebruikt om toegang tot de diensten of een onderdeel daarvan te voorkomen of beperken, zoals het aanmaken van meerdere Dawn-accounts of schermnamen voor een individuele gebruiker;
 • De werking van de diensten of het gebruiksgenot van een gebruiker van de diensten verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige software of code; (ii) ongevraagd aanbiedingen doen, adverteren of andere vormen van reclame aanbieden, spam of andere ongevraagde berichten naar andere gebruikers sturen of uw eigen prijsvragen of promoties houden via de diensten; (iii) proberen om persoonlijke informatie over gebruikers of derde partijen te verzamelen zonder hun toestemming; of (iv) verstoren of onderbreken van netwerken, apparatuur of servers die aangesloten zijn op of gebruikt worden voor de diensten, of schenden van de regels, het beleid of de procedures van deze netwerken, apparatuur of servers;
 • De aan u verleende toegang tot de diensten delen, verkopen of anderszins overdragen, met inbegrip van informatie over uw Dawn-account, inloggegevens of wachtwoord, of anderszins iemand toestemming geven de diensten te gebruiken via uw Dawn-account, inloggegevens of wachtwoord;
 • De diensten, aanverwante content of een onderdeel daarvan gebruiken voor een commercieel doel waarvoor deze niet bestemd zijn, zoals reclame maken voor een artikel of een artikel te koop aanbieden of verkopen door middel van de diensten;
 • De rechten van derden schenden of anderen daartoe aanzetten, waaronder inbreuk of toe-eigening van intellectuele eigendom of andere wettelijke rechten van derden;
 • De diensten, content, code of het programma geheel of gedeeltelijk reproduceren, distribueren, openbaar weergeven of uitvoeren, wijzigen, opnieuw verspreiden, sublicentiëren, verhuren, publiceren, verkopen, toewijzen, leasen, op de markt brengen, overdragen of op andere wijze aan anderen beschikbaar stellen, of er afgeleide werken van maken;
 • Verstoren van beveiligingsfuncties van de diensten, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) uitschakelen of omzeilen van functies die het gebruik of kopiëren van content voorkomen of beperken of waarbij auteursrechtelijk of anderszins wettelijk beschermde software geschonden wordt; of (ii) reverse-engineeren of anderszins proberen de broncode van de diensten of een onderdeel daarvan te extraheren, behalve voor zover deze activiteit uitdrukkelijk is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving;
 • Frauduleuze activiteiten uitvoeren met behulp van of in verband met de diensten, waaronder het zich uitgeven voor een persoon of entiteit, valse relaties opgeven, uzelf zonder toestemming toegang verschaffen tot de accounts of wachtwoorden van anderen, of een valse leeftijd, geboortedatum of valse contactinformatie opgeven; of
 • Pogingen doen om een van de voornoemde activiteiten in deze paragraaf uit te voeren, of anderen helpen met of toestemming geven voor de uitvoering van de voornoemde activiteiten in deze paragraaf.


Content en licenties

Definities van content

Het aanbieden en beheren van de diensten brengt verschillende soorten content met zich mee. Voor de resterende voorwaarden gebruiken we de term 'content' voor alle tekst, koppelingen, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto's, muziek, software, audio, video, informatie, auteursrechten, handelsmerken, stijluitingen en andere materialen en intellectuele eigendommen waaruit de diensten bestaan of die in de diensten zijn opgenomen. 'Dawn-content' is content die Dawn u ter beschikking stelt via de diensten, waaronder alle content waarvoor Dawn van een derde partij een licentie gekregen heeft (met uitzondering van gebruikerscontent). 'Gebruikerscontent' is content die gepost, geüpload, gepubliceerd, ingediend, verzonden of anderszins door u, de gebruiker, ter beschikking is gesteld via de diensten, ongeacht of u een geregistreerd gebruiker bent en ongeacht of een gebruiker de eigenaar of maker van de content is, waaronder alle auteursrechten, uitvindingen en andere intellectuele-eigendomsrechten. 'Collectieve content' verwijst naar alle via de diensten beschikbare content, inclusief Dawn-content en gebruikerscontent.

Eigendom van content

 

Alle Dawn-content is in eigendom van Dawn of de partners die aan Dawn licenties gegeven hebben. Uw gebruik van de diensten geeft u geen enkel recht op het gebruik of beheer van Dawn-content, behalve de rechten die uitdrukkelijk toegekend zijn door deze overeenkomst. Het is strikt verboden om Dawn-content te kopiëren, opnieuw te publiceren of verspreiden, of afgeleide werken te creëren op basis van Dawn-content, met inbegrip van caching, framing of soortgelijke middelen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dawn.

De diensten en Dawn-content worden beschermd door auteursrechten, handelsmerk en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden, bezitten Dawn en zijn licentieverleners alle rechten, titels en belangen in en van de diensten en Dawn-content, met inbegrip van alle aanverwante intellectuele-eigendomsrechten. Het is u niet toegestaan vermeldingen van auteursrecht, handelsmerk, dienstmerk of andere eigendomsrechten die opgenomen zijn in of horen bij de diensten of Dawn-content, te verwijderen, wijzigen of onleesbaar te maken. Dawn of zijn partners behouden alle wereldwijde rechten in en op alle intellectuele eigendom van of opgenomen in de Dawn-content, inclusief, maar niet beperkt tot, alle handelsmerken, grafische voorstellingen, logo's, ontwerpen, paginaheaders, pictogrammen, scripts, servicenamen, softwarecode, de uitstraling van de diensten en auteursrechtelijk beschermde werken in verband met de dienst is gemeen recht, en/of gedeponeerde auteursrechten, handelsmerken en/of stijluitingen van Dawn.

U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op de diensten ziet en leest, auteursrechtelijk of anderszins beschermd is en het eigendom is van Dawn of een derde partij die Dawn een gebruiksrecht gegeven heeft. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, mag niets van wat u leest of ziet op de diensten of andere collectieve content, of de broncode of HTML-code die Dawn gebruikt om de diensten te genereren, gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, verspreid, verzonden, opnieuw gepubliceerd, weergegeven of uitgevoerd worden voor commercieel gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dawn of de betreffende content-eigenaar, behalve voor zover bepaald in deze voorwaarden of anderszins wettelijk toegestaan.

Collectieve content mag op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, geframed, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, geschraapt, weergegeven, gepost, verzonden of verkocht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dawn, met uitzondering van uw eigen gebruikerscontent die u legaal op de diensten post. Behalve voor uw eigen gebruikerscontent is het u niet toegestaan collectieve content te uploaden of opnieuw te publiceren op een internet-, intranet- of extranet-site of de informatie op te nemen in een andere databank of compilatie, en elk ander gebruik van de collectieve content is strikt verboden.

Dawn is niet de uitgever of spreker van gebruikerscontent of enige andere informatie op de diensten afkomstig van derde contentverstrekkers, en Dawn is niet aansprakelijk voor enige vordering met betrekking tot dergelijke informatie. Elke vermelding in de diensten van producten of diensten die worden aangeboden door derde partijen, is uitsluitend voor informatiedoeleinden en vormt op geen enkele wijze een goedkeuring of aanbeveling door Dawn. Dawn stelt zich niet aansprakelijk voor deze producten of diensten.

Dawns licentie aan u

 

Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden geeft Dawn u, voor zover Dawn dit kan doen, een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet in sublicentie te geven recht om de diensten en de collectieve content te openen, bekijken, downloaden, printen en anderszins te gebruiken.

U gaat ermee akkoord dat u de diensten of de collectieve content niet zult gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, verspreiden, verkopen, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen of uitzenden, niet in licentie zult geven, er geen afgeleide werken van zult maken, en niet anderszins zult exploiteren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten aan u verstrekt, door implicatie of anderszins, behalve voor de licenties en rechten die uitdrukkelijk toegekend worden in deze voorwaarden. Het gebruik van de diensten of de collectieve content anders dan zoals specifiek toegestaan in deze voorwaarden, zonder de schriftelijke toestemming van Dawn, is strikt verboden en zal de krachtens deze overeenkomst verstrekte licentie onmiddellijk beëindigen. Een dergelijk onbevoegd gebruik kan bovendien de toepasselijke wetgeving schenden, waaronder de wet- en regelgeving op het gebied van auteursrechten en handelsmerken en toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven in deze voorwaarden mag niets in deze voorwaarden opgevat worden als het verlenen van een licentie voor intellectuele-eigendomsrechten, door implicatie, uitsluiting of anderszins. Dawn kan deze licentie op elk willekeurig moment intrekken zonder voorafgaande kennisgeving en met of zonder reden.

 

Uw licentie aan Dawn

 

Bepaalde functies van de diensten kunnen onze gebruikers toestaan om gebruikerscontent die ze gecreëerd of in bezit hebben of mogen gebruiken, te posten, uploaden, publiceren, indienen of verzenden om op de diensten beschikbaar te stellen. Door gebruikerscontent op de diensten beschikbaar te stellen, geeft u Dawn en zijn respectieve dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, licentiehouders, wederverkopers, sublicentiehouders en andere partijen die Dawn van tijd tot tijd kan aanwijzen, zoals bijvoorbeeld één of alle andere gebruikers van de diensten, hierbij een onherroepbaar, wereldwijd, eeuwig, niet-exclusief, overdraagbaar, in sublicentie te nemen, royaltyvrij recht om die gebruikerscontent geheel of gedeeltelijk en voor welk doeleinde dan ook te gebruiken, reproduceren, openen, bekijken, kopiëren, aan te passen, importeren, bewerken, wijzigen, herformatteren, vertalen, posten, verspreiden, in licentie te geven, verkopen, te koop aan te bieden, over te dragen, commercialiseren, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, verzenden, streamen, uit te zenden, er afgeleide werken van te maken, en anderszins te exploiteren in enige media en via enige distributiemethode (nu bekend of later ontwikkeld), inclusief, maar niet beperkt tot, op of binnen de diensten, of voor het adverteren of op de markt brengen van de diensten, evenals een licentie om uw naam en beeltenis in marketingmateriaal en in de diensten te gebruiken om uw gebruik van de diensten te promoten. U gaat ermee akkoord en verklaart dat deze licentie niet beëindigd kan worden en dat de verklaring van afstand niet door u kan worden ingetrokken als u gebruikerscontent eenmaal op de diensten geplaatst hebt.

De aan Dawn gegeven toestemming om uw gebruikerscontent en enige afgeleide werken daarvan die door gebruik van de diensten gecreëerd zijn, te gebruiken, doet niets af aan uw eigendom van de gebruikerscontent of een eventuele licentie of bevoegdheid die u hebt van een derde partij om de content die u als gebruikerscontent deelt, te gebruiken. Dawn eist geen eigendomsrechten op in uw gebruikerscontent en niets in deze voorwaarden wordt beschouwd als beperking van enige rechten die u zou kunnen hebben om dergelijke gebruikerscontent te gebruiken en exploiteren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige aansprakelijk bent voor alle gebruikerscontent die u via de diensten ter beschikking stelt. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat: (1) u hetzij de enige en exclusieve eigenaar bent van alle gebruikerscontent die u via de diensten ter beschikking stelt, hetzij alle rechten, licenties en noodzakelijke toestemmingen hebt om de gebruikerscontent te gebruiken en delen en om Dawn de rechten te verlenen in de gebruikerscontent waarop deze voorwaarden betrekking hebben; (2) noch de gebruikerscontent, het posten, uploaden, publiceren, indienen of verzenden van de gebruikerscontent door u, noch Dawns gebruik van de gebruikerscontent (of een deel daarvan) op, via of door middel van de diensten, resulteert in een schending, inbreuk of toe-eigening van een patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij, of rechten van publiciteit of privacy, of contractuele rechten of overeenkomsten, of resulteert in de schending van een toepasselijke wet of regel; en (3) alle personen die in uw gebruikerscontent geheel of gedeeltelijk geïdentificeerd, afgebeeld of weergegeven worden (en als dat een minderjarige is, de ouder of voogd van die minderjarige) toestemming gegeven hebben voor het gebruik van de gebruikerscontent op en via de diensten.

We geven geen goedkeuring voor, of controleren of onderschrijven geen gebruikerscontent van u of iemand anders en hebben niet de verplichting om dat te doen. We behouden ons echter het recht voor (zonder dat dit een verplichting is) om gebruikerscontent op elk willekeurig moment en om welke reden dan ook van de diensten te verwijderen of te wijzigen.

 


Auteursrechtbeleid

Dawn respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om snel te reageren op legitieme vorderingen inzake inbreuk op auteursrechten en andere intellectuele eigendom. We zullen meldingen van vermoede inbreuken direct in behandeling nemen en onderzoeken en alle gepaste maatregelen treffen overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA') en andere toepasselijke wetten inzake intellectuele eigendom. Na ontvangst van meldingen die voldoen of substantieel voldoen aan de DMCA, kunnen we snel handelen en inbreukmakend materiaal of materiaal dat deel uitmaakt van een inbreukmakende activiteit, verwijderen of ontoegankelijk maken en kunnen we snel handelen om een verwijzing of koppeling naar inbreukmakende materialen of activiteiten te verwijderen of ontoegankelijk te maken. We kunnen gebruikers die de regels schenden, toegang tot de diensten ontzeggen.

Dawn inlichten als auteursrecht geschonden is

Mededelingen van schending aan Dawn dienen schriftelijk te gebeuren ter attentie van 'Dawn: DMCA Notification Department',  Web-Admin@Dawnfoods.com waarin u de door de DMCA gespecificeerde informatie uiteenzet (deze informatie is te vinden op: https://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512).We wijzen u erop dat u verantwoordelijk kunt zijn voor schadevergoedingen (zoals kosten en honoraria van advocaten) als uw bewering dat een activiteit uw auteursrechten schendt, op onwaarheid berust.

U dient ons de volgende informatie te verstrekken:

 

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectuele-eigendomsbelang op te treden;
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;   
 • Een gedetailleerde beschrijving van waar het materiaal waarop volgens u inbreuk is gemaakt, te vinden is op de dienst;
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring van u dat u in goed vertrouwen gelooft dat de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet geen toestemming gegeven heeft voor het gebruik in kwestie; en
 • Een verklaring van u op straffe van meineed dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of de intellectuele eigendom of dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden.

Een tegenkennisgeving bij Dawn indienen

Als wij content verwijderen of ontoegankelijk maken naar aanleiding van een melding van inbreuk, zullen we alle redelijke pogingen ondernemen om contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van de betreffende content. Als uw materiaal verwijderd is en u vindt dat uw materiaal geen regels geschonden heeft, kunt u ons schriftelijk een tegenkennisgeving sturen ter attentie van 'Dawn: DMCA Counter Notification Department', Web-Admin@Dawnfoods.com, waarin u alle noodzakelijke door de DMCA vereiste informatie uiteenzet (deze informatie is te vinden op:  https://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512).We wijzen u erop dat u verantwoordelijk kunt zijn voor schadevergoedingen (zoals kosten en honoraria van advocaten) als uw bewering dat een activiteit de auteursrechten van anderen niet schendt, op onwaarheid berust. Als u niet zeker weet of een activiteit een schending vormt, raden we u aan een advocaat te raadplegen.

 

Intellectuele eigendom

 

Dawn en zijn licentieverleners en partners bezitten alle rechten, titels en belangen in en op de diensten en alle aanverwante intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken, stijluitingen, grafische voorstellingen, logo's, ontwerpen, paginaheaders, pictogrammen, scripts, servicenamen, softwarecode, uitvindingen, auteursrechten en voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende werken, en suggesties, ideeën, verzoeken tot verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door u of een andere partij verstrekt wordt met betrekking tot de diensten, met uitzondering van gebruikerscontent (samen de 'Dawn-IE' genoemd). Dawn-IE mag niet worden gebruikt in verband met een product of service op een manier die waarschijnlijk verwarring oplevert of anderszins de aan ons verleende rechten in Dawn-IE schendt, met inbegrip van het gebruik van Dawn-IE als onderdeel van handelsmerken en stijluitingen van derden en/of als onderdeel van domeinnamen, e-mailadressen, account- of gebruikersnamen of andere digitale eigendommen.

Deze overeenkomst is geen verkooptransactie en geeft u geen enkele eigendomsrechten in of in verband met de diensten of enige intellectuele-eigendomsrechten van Dawn. De naam, logo's en ontwerpen van Dawn, alsmede de product- en servicenamen die verband houden met de diensten, zijn handelsmerken van Dawn of zijn gelieerde derde partijen, en deze overeenkomst kent u geen recht of licentie toe voor het gebruik van Dawn-IE voor doeleinden die niet direct verband houden met uw gebruik van de diensten.

 


Linken en framen

 

Dawn geeft u een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de webpagina's van de diensten te creëren, zolang de koppelingen Dawn of zijn producten of diensten niet op valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende wijze afbeelden. Het is u niet toegestaan Dawns logo of andere bedrijfseigen grafische voorstellingen of handelsmerken te gebruiken als onderdeel van de koppeling zonder uitdrukkelijke toestemming. 'Framen' of 'spiegelen' van de diensten of content daarop is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dawn.

De diensten kunnen koppelingen hebben naar andere websites of bronnen. Omdat Dawn geen controle heeft over dergelijke sites of bronnen, erkent u en stemt u ermee in dat Dawn niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en dat Dawn geen content, reclame, producten of ander materiaal op of verkrijgbaar op deze sites en bronnen onderschrijft of hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk is. U erkent en stemt er tevens mee in dat Dawn niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke content, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke site of bron.

 


E-mailberichten

Als onderdeel van uw gebruik van de diensten kunt u gevraagd worden of u e-mailberichten van Dawn of zijn partners wilt ontvangen. Deze berichten kunnen updates van evenementen en andere promoties bevatten. Als u ervoor kiest dergelijke berichten te ontvangen, betekent dit dat u de ontvangst van e-mails van Dawn met betrekking tot de diensten uitdrukkelijk schriftelijk goedkeurt. U kunt zich afmelden voor dergelijke e-mailberichten met betrekking tot de diensten door de afmeldingsprocedure te volgen die in elk e-mailbericht is opgenomen, of door in te loggen in uw Dawn-account en uw instellingen te wijzigen zodat u geen verdere berichten meer ontvangt. Door af te zien van verdere berichten, begrijpt u dat we u daardoor bepaalde belangrijke informatie niet meer kunnen verstrekken. We zouden nog steeds contact met u kunnen opnemen voor bepaalde belangrijke aankondigingen of meldingen met betrekking tot de diensten. Raadpleeg Dawns Privacyverklaring voor meer informatie over hoe Dawn uw informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u onze producten en diensten gebruikt.


Kennisgevingen

U stemt ermee in van Dawn alle berichten, waaronder kennisgevingen, overeenkomsten, wettelijk verplichte openbaarmakingen of andere informatie in verband met de diensten (samen 'kennisgevingen' genoemd), elektronisch te ontvangen. Dawn kan deze kennisgevingen verstrekken door ze op of binnen de diensten te posten, naar u te e-mailen op het e-mailadres dat we van u hebben, of te sturen naar het postadres dat we van u hebben. U stemt ermee in dat we met u over Dawn en andere entiteiten kunnen communiceren via elektronische middelen naar uw mobiele apparaat en dat bepaalde informatie over uw gebruik van de diensten aan ons kan worden doorgegeven. Indien u een nieuw mobiel apparaat krijgt of uw mobiele apparaat deactiveert, stemt u ermee in uw Dawn-accountinformatie onmiddellijk te updaten om ervoor te zorgen dat uw berichten niet naar de persoon gestuurd worden die uw oude apparaat overgenomen heeft.


Beëindiging

 

Dawn kan de diensten om welke reden dan ook op elk willekeurig moment wijzigen, opschorten of stoppen, met inbegrip van de beschikbaarheid van diensten, functies of content, zonder u daarvan in kennis te stellen. Dawn kan tevens beperkingen opleggen aan bepaalde diensten, functies of content of uw toegang tot onderdelen van de diensten of de volledige diensten beperken met of zonder kennisgeving aan u.

Dawn kan tevens geheel naar eigen inzicht en om welke reden dan ook uw gebruik van of toegang tot de diensten te allen tijde, onmiddellijk, zonder kennisgeving en zonder restitutie beëindigen of opschorten. Na een dergelijke beëindiging of opschorting dient u de toegang tot of het gebruik van de diensten onmiddellijk te staken en stemt u ermee in de diensten niet te bezoeken, opnieuw te downloaden, u opnieuw te registeren of op een andere manier gebruik te maken van of trachten gebruik te maken van de diensten.

Dawn kan daarnaast collectieve content verwijderen of de toegang tot collectieve content blokkeren en uw toegang tot de diensten of een Dawn-account opschorten of verbieden, om welke reden dan ook (zoals, onder andere, naar aanleiding van een ontvangen vordering of verdenking van derde partijen of autoriteiten met betrekking tot dergelijke content) of om geen enkele reden. Om schendingen van de voorwaarden te melden, kunt u contact met Dawn opnemen via de onderstaande informatie. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de diensten. Dawn behoudt zich het recht voor, maar heeft niet de verplichting, om geschillen tussen u en andere gebruikers te volgen en controleren.

U aanvaardt dat wij ons het recht voorbehouden om actie te ondernemen, technisch, juridisch of anderszins, om uw toegang tot de diensten te blokkeren, annuleren of weigeren. U begrijpt dat we dit recht naar eigen inzicht kunnen uitoefenen en dat dit recht zich voordoet naast, en niet in plaats van, enige andere rechten en rechtsmiddelen die Dawn anderszins ter beschikking staan. Het blijven gebruiken van de diensten, de onderdelen ervan, databanken, documentatie of enig onderdeel daarvan na beëindiging vormt een schending van de voorwaarden van deze overeenkomst en van de wetgeving inzake het auteursrecht. U erkent dat we de toegang tot informatie of content kunnen blokkeren en dat we, met of zonder reden, kunnen weigeren informatie of content geheel of gedeeltelijk te posten, wijzigen of verwijderen. Alle bepalingen van deze overeenkomst, die door hun aard ook na beëindiging van kracht blijven, blijven na beëindiging van deze overeenkomst van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, bepalingen over eigendom, afwijzingen van garantie, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

U kunt uw Dawn-account op elk willekeurig moment opzeggen, met of zonder reden, door contact met ons op te nemen via de onderstaande informatie.

 


Exportcontrole

U stemt ermee in om alle exportwetten en -regels van de VS en andere landen volledig na te leven om te waarborgen dat noch de diensten, noch enige technische gegevens die daarmee verband houden, noch enig direct product daarvan, direct of indirect uitgevoerd of wederuitgevoerd worden indien dit een schending van de exportwetgeving betekent, of gebruikt worden voor een doeleinde dat de genoemde wetten en regels verbiedt. Door de diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u: (1) niet gevestigd bent in een land waarop een embargo van de regering van de VS rust, of dat door de regering van de VS aangeduid is als land dat terrorisme ondersteunt; en (2) niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen die door de regering van de VS is opgesteld.


Internationaal gebruik

De diensten worden door Dawn vanuit de Verenigde Staten beheerd en geëxploiteerd. Dawn beweert in geen geval dat materialen die op de diensten staan, gepast of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en toegang tot de diensten vanuit locaties waar een dergelijke activiteit illegaal is, is verboden. Personen die ervoor kiezen om de diensten vanaf andere locaties te gebruiken, doen dat op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke wetgeving.


Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Dawn en alle moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, klanten, leveranciers, bestuurders en medewerkers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enige aansprakelijkheid, schade of kosten (waaronder de redelijkerwijs gemaakte kosten voor honoraria van advocaten en andere kosten) die voortvloeien uit een vordering of verzoek door een derde partij wegens of naar aanleiding van uw toegang tot de diensten, gebruik van de diensten, schending van de voorwaarden of schending van intellectuele-eigendomsrechten of enige rechten van enige persoon of entiteit door u of een derde partij die uw Dawn-account, inloggegevens of wachtwoord gebruikt.


Garantie-informatie en afwijzing van garantie

 

Dawn biedt de toegang tot de informatie op de diensten aan als service voor zijn klanten, websitebezoekers en gebruikers van zijn diensten, zonder enige garanties te geven. Verwijzingen binnen de diensten naar een product, procedure of service is of impliceert geen onderschrijving of aanbeveling van Dawn. Hoewel Dawn er alles aan doet om op de diensten juiste en betrouwbare informatie te verstrekken, kan Dawn dergelijke informatie niet goedkeuren of bevestigen en de juistheid, volledigheid, doelmatigheid, tijdigheid of juiste volgorde van dergelijke informatie niet garanderen. Uw gebruik van dergelijke informatie is vrijwillig, en u dient uitsluitend op de informatie te vertrouwen als u de toepasbaarheid, juistheid, volledigheid, doelmatigheid en tijdigheid met betrekking tot uw specifieke wensen en toepassingen onafhankelijk gecontroleerd hebt. Dawn (met inbegrip van zijn medewerkers en vertegenwoordigers) is niet verantwoordelijk, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van, de verwijzing naar of het vertrouwen op de via de diensten beschikbare informatie. Met betrekking tot de op de diensten voorkomende producten of diensten geeft Dawn geen goedkeuringen, aanbevelingen, onderschrijvingen, garanties of waarborgen, waaronder, maar niet beperkt tot, een expliciete of impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel.
U gaat ermee akkoord dat Dawn geen controle heeft over en niet verplicht is om actie te ondernemen met betrekking tot: (1) welke gebruikers toegang krijgen tot de diensten of deze gebruiken; (2) welke gevolgen de content op de diensten voor u kan hebben; (3) hoe u de content op de diensten moet interpreteren of gebruiken; of (4) welke acties u kunt nemen ten gevolge van uw blootstelling aan de content op de diensten.

U waart Dawn vrij van elke aansprakelijkheid voor het door u verkrijgen of niet verkrijgen van content via de diensten. De diensten kunnen informatie bevatten, of u naar sites doorsturen die informatie bevatten, die sommige mensen als aanstootgevend of ongepast kunnen beschouwen. Dawn doet geen uitspraken over enige content die op de diensten voorkomt of via de diensten toegankelijk is. Dawn is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van materiaal, de naleving op het gebied van auteursrechten, de wettigheid of de gepastheid van materiaal dat op de diensten staat of via de diensten toegankelijk is. Dawn geeft geen expliciete of impliciete waarborg of garantie voor wat betreft de betrouwbaarheid, juistheid, tijdigheid of volledigheid van die informatie en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor fouten of omissies in de informatie. Dawn kan niet garanderen dat u de resultaten krijgt die u voor ogen hebt of dat de diensten foutloos zijn. Dawn doet geen enkele uitspraak of geeft geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van diensten of het gebruik of de juistheid van de informatie op de diensten.

DE GEBRUIKER GEBRUIKT DEZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN VERLEEND IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN NAAR BESCHIKBAARHEID ('AS AVAILABLE') ZONDER EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK VOOR WAT BETREFT DE BESCHRIJVING, KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET-SCHENDEN VAN EEN BEPAALD RECHT OF DE VOLLEDIGHEID VAN ENIGE HIERIN BESCHREVEN OF AANGEBODEN DIENSTEN OF VOOR WAT BETREFT ENIGE ANDERE ZAAK; AL DEZE GARANTIES DOOR DAWN WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN. NOCH DAWN, NOCH ZIJN MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, MEDEWERKERS OF VERTEGENWOORDIGERS GARANDEREN DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, EN GEEN GARANTIE WORDT GEGEVEN OVER DE RESULTATEN DIE VERKREGEN KUNNEN WORDEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DEZE VRIJWARING IS VAN TOEPASSING OP SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT ONACHTZAAMHEID OF NALATIGHEID DOOR DAWN, COMPUTERVIRUS OF SOORTGELIJK, TELECOMMUNICATIEFOUTEN OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINFORMATIE VIA DIEFSTAL OF ANDERE MIDDELEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DAWN OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, RECHTHEBBENDEN OF DERDE CONTENTVERSTREKKERS AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR ENIGE CRIMINEEL, ONRECHTMATIG OF ONACHTZAAM HANDELEN OF NALATIGHEDEN OF ILLEGAAL GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN.

 


Beperkte aansprakelijkheid

 

BEHALVE VOOR ZOVER EEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN ZIJN AANSPRAKELIJKHEID KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIETIG, VERBODEN OF ONUITVOERBAAR IS, ZULLEN NOCH DAWN, NOCH ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS OF DERDE CONTENTVERSTREKKERS AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR ENIG VERLIES VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONBESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE OF CONTENT OP DEZE DIENSTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE INKOMSTEN OF WINST, GEBRUIKSDERVING, VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS OF INFORMATIE VAN ENIGE AARD, SCHADE AAN APPARATUUR, HARDWARE OF ANDERE EIGENDOMMEN VAN DE GEBRUIKER, PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, COMPENSERENDE OF INCIDENTELE SCHADE (ONGEACHT OF DE VORDERING BERUST OP EEN SCHENDING VAN EEN CONTRACT, SCHENDING VAN EEN GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONACHTZAAMHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIG ANDER WETTELIJK PRINCIPE) VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF CONTENT, OF VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE VAN MEER DAN 100 DOLLAR (IN TOTAAL), ZELFS ALS ZE GEWAARSCHUWD ZIJN VOOR DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OR BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

De bepalingen van 'Afwijzing van garantie' en 'Beperkte aansprakelijkheid' in deze overeenkomst zijn ten voordele van Dawn zoals hierin gedefinieerd, en al deze individuen of entiteiten hebben het recht deze bepalingen rechtstreeks uit te voeren en op te leggen tegen u namens henzelf.


Algemene bepalingen

 

Volledige overeenkomst: De voorwaarden, inclusief Dawns Privacyverklaring, vormen de volledige overeenkomst tussen gebruikers van de diensten en Dawn met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot de diensten door de gebruiker. Uw gebruik van de diensten is bedoeld voor uw profijt en plezier, en het aanbieden van de diensten aan u vormt de enige en toereikende overweging waarop u recht hebt voor enige content of andere bijdragen die u aan de diensten geleverd hebt.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid: Als Dawn op een willekeurig moment niet in staat is een rechtsmiddel aan te wenden of een deel van de voorwaarden af te dwingen, betekent dit niet dat afstand gedaan wordt van enig rechtsmiddel of van het recht om een deel van de overeenkomst op een later tijdstip af te dwingen. Een verklaring van afstand of een wijziging van de onderhavige bepalingen dient schriftelijk gedaan te worden en ondertekend te worden door een bevoegd bestuurder van Dawn en uitdrukkelijk te verwijzen naar de betreffende bepalingen van de overeenkomst. Als een bepaling van de voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt verklaard, zal die bepaling beperkt of tot het strikt noodzakelijke minimum geëlimineerd worden zodat de overige voorwaarden volledig van kracht en uitvoerbaar blijven.

Rechtskeuze en rechtsgebied: Deze voorwaarden en enige daarmee samenhangende rechtshandelingen vallen onder de wetten van de staat Michigan (Verenigde Staten), zonder rekening te houden met conflicten van wetsbepalingen of de regio of het land waar u verblijft. Alle vorderingen, gerechtelijke procedures of geschillenbeslechtingen die verband houden met de diensten, worden uitsluitend voorgelegd aan de federale en staatsgerechtshoven in Jackson County, Michigan, Verenigde Staten, en u stemt in met de bevoegdheid van en het verschijnen in deze rechtbanken en neemt afstand van enig bezwaar tegen de ongeschiktheid van de rechtbank. Noch het Verdrag der Verenigde Naties inzake het contract voor internationale koopovereenkomsten, noch enige uitvaardiging van de Uniform Computer Information Transactions Act van de VS zijn van toepassing op deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat ongeacht afwijkende statuten of wetgeving, alle vorderingen of aanklachten voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de diensten of deze overeenkomst, binnen één (1) jaar na het optreden van de betreffende vordering of aanklacht ingesteld dienen te worden, of anders voor eeuwig uitgesloten zijn. In alle zaken of procedures om deze overeenkomst af te dwingen of te interpreteren, heeft de winnende partij het recht om van de andere partij alle kosten en uitgaven (waaronder de redelijkerwijs gemaakte kosten voor advocaten) terug te vorderen die zij gemaakt heeft in verband met een dergelijke zaak of procedure en het verkregen vonnis of bevel af te dwingen.

Bindende arbitrage: Elk geschil in samenhang met uw gebruik van de diensten dient geschikt te worden door vertrouwelijke arbitrage in Jackson County, Michigan, Verenigde Staten. Indien u ons intellectuele-eigendomsrecht schendt of dreigt te schenden, kunnen wij ons wenden tot elk federaal of staatsgerechtshof in de staat Michigan om een rechterlijk bevel of andere gerechtelijke maatregel te verkrijgen. Hierbij gaat u akkoord met, en doet u afstand van, alle verweren van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot de plaats en de rechtsmacht in de federale en staatsgerechtshoven van Michigan. Arbitrage krachtens deze overeenkomst dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association die op dat moment van kracht zijn. De beslissing van de arbiter is definitief en wettelijk bindend en de beschikking kan worden aangevoerd in elk rechtsbevoegd hof. Tot de hoogste mate waarin dit door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, mag geen arbitrage krachtens deze overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage die betrekking heeft op een andere partij die aan deze overeenkomst onderworpen is, hetzij door collectieve rechtszaken ('class actions'), hetzij anderszins. Dawn beheert de diensten vanuit zijn kantoren in de staat Michigan.

Overdracht en contractovername: Deze overeenkomst en de rechten en plichten krachtens deze overeenkomst mogen niet geheel of gedeeltelijk door u worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van Dawn. Dawn kan deze overeenkomst overdragen, mits Dawn dit ten minste tien (10) dagen van tevoren schriftelijk aan u meedeelt. Deze overeenkomst is bindend voor, en komt ten goede aan, de opvolgers, vertegenwoordigers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen van deze overeenkomst.

Geen zelfstandige aannemer of joint-venture: De partijen zijn zelfstandigen krachtens deze overeenkomst, en niets in deze voorwaarden maakt van een partij de werkgever, werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, of beide partijen als joint-venturers of partners voor enig doeleinde.


Wijzigingen in onze voorwaarden

De door Dawn aangeboden diensten zijn altijd in ontwikkeling en wij kunnen de vorm en aard van de diensten veranderen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen. Dawn kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van onze voorwaarden regelt uw gebruik van de diensten en vindt u op https://www.dawnfoods.com/terms-of-use. Wijzigingen in de voorwaarden gaan in op het moment dat ze op de diensten gepost worden. We kunnen er ook voor kiezen u een bericht te sturen over veranderingen in de voorwaarden, vooral als het om essentiële veranderingen gaat. Door de diensten te blijven gebruiken nadat wijzigingen zijn ingegaan, aanvaardt u de gewijzigde voorwaarden.