Használati feltételek

Hatályos 2018. május 25-től

Jelen Használati feltételek ("Feltételek") szabályozzák a Dawn Foods, Inc. és kapcsolódó vállalatai ("Dawn") által üzemeltetett és felügyelt honlaphoz (beleértve a www.Dawnfoods.com honlapot) való hozzáférését és azok használatát, valamint a Dawn által ellenőrzött vagy kínált minden más online szolgáltatást (együttesen: "Szolgáltatások"). A Szolgáltatásokat csak jelen Feltételek és a vonatkozó minden helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi törvény, szabály és szabályozás betartásával használhatja.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL E HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, MIVEL AZOK FONTOS INFORMÁCIÓT TARTALMAZNAK A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ TÖRVÉNYES JOGAIT, KÖTELEZETTSÉGEIT ÉS ELÉRHETŐ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIT ILLETŐEN.  KITÉRNEK KÜLÖNBÖZŐ KORLÁTOZÁSOKRA ÉS KIZÁRÁSOKRA IS A TOVÁBBIAKBAN LEÍRTAK SZERINT. 


A feltételek elfogadása

Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen feltételek kötelező érvényű jogi megállapodást jelentenek Ön és a Dawn cég között, továbbá részletezik a szolgáltatás használatából eredő törvényes jogait, kötelezettségeit és elérhető jogorvoslati lehetőségeit. Ha munkaadója vagy egy másik szervezet nevében fogadja el, kijelenti és garantálja, hogy: (i) teljes körű jogosultsággal rendelkezik és képes arra, hogy munkaadója, vagy az adott szervezet számára kötelező jelleggel létrehozza ezeket a feltételeke kikötő szerződést; (ii) elolvasta és megértette jelen Szerződést; és (iii) az Ön által képviselt fél nevében egyetért ezzel a Szerződéssel. A Szolgáltatások elérésével vagy használatával Ön (a "Felhasználó") kifejezi, hogy elolvasta, megértette és egyetért jelen Feltételek kötelező érvényével, valamint a Dawn adatvédelmi tájékoztatójával, amely személyes adatainak gyűjtéséről és felhasználásáról ad információt.. Jelen Feltételek mindenkire vonatkoznak, akik elérik vagy használják a Szolgáltatást, függetlenül attól, hogy felhasználóként regisztrál-e a Dawn-nál vagy sem.  A Szolgáltatások használatával kifejezi a Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató feltételeinek elfogadását, beleértve bármely vitarendezést, választott bírói eljárást, kártérítés korlátozását és jogválasztásra vonatkozó előírásokkal.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL E FELTÉTELEKET, MIELŐTT ELÉRNÉ VAGY HASZNÁLNÁ A SZOLGÁLTATÁSOKAT. A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA JELEN FELTÉTELEK TELJESSÉGÉT.  HA NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEKBEN RÉSZLETEZETT KIKÖTÉSEKKEL, AKKOR NEM ÉRHETI  EL, VAGY NEM  HASZNÁLHATJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT.


Adatvédelem

A Dawn tudja, hogy Önnek fontosak személyes adatai. A termékek és szolgáltatások használata során történő személyes adatok Dawn adatvédelmi tájékoztatóban, használatáról és megosztásáról a Dawn adatvédelmi tájékoztatóban olvashat többet, amely jelen hivatkozás által az Ön és Dawn közötti szerződés részét képezi.


Felhasználók köre

A Dawn Szolgáltatásai nem 18 év alatti kiskorúak számára lettek tervezve.  Amennyiben Ön 18 év alatti, nem használhatja a Szolgáltatásokat.  Amennyiben egy gyermek személyes adatot adott meg nekünk, szülője vagy gondviselője elérhet minket a +1-800-248-1144 telefonszámon hétfőtől péntekig Keleti idő szerint 8:00-17:00 óra között, vagy írjon levelet a Web-Admin@Dawnfoods.com címre. Megtesszük az elvárható lépéseket a gyermek adatainak eltávolítására állományunkból.


Kijelentései és garanciái a Dawn felé

A Szolgáltatások használatával Ön kifejezetten kijelenti és garantálja, hogy jogilag alkalmas e Szerződés megkötésére. Ha Ön olyan jogi környezetben él, amely korlátozza a Szolgáltatások használatát életkor miatt, vagy életkor miatt korlátozza az ilyen jellegű szerződések megkötését, akkor be kell tartania az ilyen korhatárokat, és a Szolgáltatásokat nem használhatja. A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy jogosult és képes jelen Szerződés megkötésére és jelen Szerződés feltételeinek betartására.   Ha a Szolgáltatásokat egy szervezet vagy vállalat nevében használja, Ön kijelenti és garantálja, hogy jogosult arra, hogy kötelezze e szervezetet jelen Feltételek betartására, és jogosult a szervezet vagy vállalat nevében kötelezettséget vállalni a Feltételek betartására. A Szolgáltatások használata során Ön vállalja, hogy betartja származási országának minden vonatkozó jogszabályát és annak az országnak, államnak és városnak az összes hatályos jogszabályát, amelyben a Szolgáltatások használata közben tartózkodik.

A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti, garantálja és egyetért azzal, hogy:

 • A Szolgáltatásokat kizárólag jogszerű célokra használja, és nem használja a Szolgáltatásokat jogellenes anyagok küldésére, tárolására vagy terjesztésére, vagy csalárd célokra;
 • A Szolgáltatások használatával nem fog kellemetlenséget, bosszúságot okozni;
 • Nem fogja akadályozni a Szolgáltatások, vagy bármely. a Szolgáltatások támogatására vagy elérésére szolgáló hálózat megfelelő működését;
 • Nem fogja károsítani a Szolgáltatásokat semmilyen módon;
 • Nem másolja vagy terjeszti a Szolgáltatásokat vagy egyéb tartalmakat a Dawn írásos engedélye nélkül;.
 • Kizárólag saját célra használja a Szolgáltatásokat, és nem értékesíti a Szolgáltatások semmilyen részét sem harmadik félnek;
 • Biztonságban és titokban tartja fiókja jelszavát vagy bármilyen tőlünk kapott azonosítót, amely lehetővé teszi a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést; és
 • Rendelkezésünkre bocsátja azon személyazonosságát igazoló dokumentumot, amelyet ésszerűen kérhetünk.

Felhasználói fiókok és regisztráció

 

Dawn felhasználói fiók regisztrációja A Szolgáltatások illetve a Szolgáltatás egyes funkcióinak használatához vagy eléréséhez felkérhetjük, hogy regisztráljon egy felhasználói fiókot ("Dawn fiók"), és váljon regisztrált felhasználóvá ("Regisztrált felhasználó"). Ha Ön Dawn fiókot nyit, és Regisztrált felhasználóvá válik, akkor elfogadja a következőket: (1) pontos, aktuális és teljes körű adatokat ad meg magáról és / vagy a Regisztrált felhasználóról a regisztrációs folyamat során; (2) gondozza és azonnal frissíti ezen adatokat, hogy pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek; (3) biztosítja a jelszó és a bejelentkezési adatok biztonságát, hogy jelszavát vagy bejelentkezési adatait ne ismerhesse meg harmadik fél; (4) teljes körű felelősséget vállal a Dawn-fiók bármilyen használatáért, és minden olyan tevékenységért, amely Dawn-fiókjából származik, vagy a Dawn-fiókján keresztül történik, függetlenül attól, hogy engedélyezte-e az adott tevékenységeket vagy műveleteket; és (5) haladéktalanul értesíti a Dawn-t Dawn-fiókjának illetéktelen használatáról. A jelen Szerződés be nem tartása a Feltételek megsértését jelenti, amely a Dawn-fiók azonnali megszüntetéséhez vezethet.

Az Ön Dawn-fiók adatai: Nem választhat vagy nem használhat olyan Dawn-fiók nevet vagy bejelentkezési adatot, amely: (1) bármilyen formában tartalmazza egy másik személy nevét azzal a céllal, hogy azt a személyt hivatkozza; (2) fölött bármely más személy rendelkezik jogokkal, és Ön nem rendelkezik a megfelelő engedéllyel; (3) hamis összefüggés látszatát kelti Ön és Dawn között; vagy (4) Dawn mérlegelése szerint sértő, durva vagy trágár. A Dawn fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a Dawn-fiók regisztrálását, vagy saját döntése alapján érvénytelenítse a fiók nevét.

A Dawn megszünteti a szolgáltatásokhoz való hozzáférést: A Dawn fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül felfüggessze vagy letiltsa a Szolgáltatásokhoz és a létrehozott Dawn-fiókhoz való hozzáférését, illetve megszüntesse jelen Feltételeket, ha Ön megsérti jelen Feltételeket, vagy ha a Dawn egyéb módon úgy dönt, hogy egy ilyen cselekvés indokolt. A Dawn fenntartja magának a jogot, hogy okkal vagy ok nélkül bármikor visszavonja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését és azok használatát.

Dawn-fiókjának vagy a Szolgáltatások használatának lemondása: Dawn-fiókját vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését bármikor lemondhatja a Dawn alábbi kapcsolattartási információinak figyelembevételével. Dawn-fiókjának vagy a Szolgáltatások használatának lemondása: (1) határozatlan ideig megőrizheti az Ön adatait és tartalmait; (2) továbbra is határozatlan ideig használhatja adatait kutatási célra; és (3) megőrizheti, használhatja és továbbra is tájékoztatást nyújthat a Szolgáltatások használatáról.

 


Felhasználói magatartás

A Szolgáltatások használatának feltételeként Ön vállalja, hogy nem használja a Szolgáltatásokat: (1) semmilyen illegális célra; (2) semmi olyan célra, amelyet e Feltételek tiltanak; vagy (3) bármely egyéb, a Szolgáltatások létrehozásának céljához igazodó, elvárható tipikus céltól eltérő, a Dawn által nem szándékolt célra.

Kifejezetten egyetért azzal, hogy nem tesz semmit az alábbiak közül:

 • A Szolgáltatások bármely illegális céllal vagy azzal kapcsolatos felhasználása, vagy az alkalmazandó helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat, szabályokat vagy joghatályos szabályozásokat sértő használata;
 • Visszaélés, mások zaklatása, fenyegetése, megszemélyesítése vagy megfélemlítése;
 • Jogellenes, rágalmazó, becsületsértő, pontatlan tartalmakra vonatkozó linkek közzététele, feltöltése vagy más módon történő terjesztése vagy közzététele, illetve ha Ön nem rendelkezik ezek továbbításához szükséges minden joggal, vagy ha a Dawn vagy egy releváns személy úgy ítélheti meg, hogy az kifogásolható, durva, pornográf, zaklató, fenyegető, kínos, gyűlölködő vagy a Dawn véleménye szerint egyéb módon nem megfelelő;
 • Minden olyan kommunikáció vagy felhívás továbbítása vagy a továbbítását vagy közzétételét eredményező magatartás, amely bármilyen jelszó vagy egyéb bizalmas információ, vagy a Szolgáltatások bármely Felhasználójától származó magánjellegű információ megszerzésére irányul vagy arra lett tervezve;
 • Nem kívánt elektronikus levél ("Levélszemét") létrehozása vagy elküldése bármely más személynek vagy URL-nek;
 • Tartalom hivatkozás összekapcsolása vagy más módon partnerprogramokhoz, többszintű marketingrendszerekhez (MLM) vagy off-topic tartalmakhoz továbbítása;
 • Az RSS-hírcsatornák elérése kivételével bármely robot, pók, kaparó vagy egyéb automatizált eszköz használata a Szolgáltatások elérésé érdekében bármilyen célból kifejezett írásos engedélyünk nélkül;
 • Bármilyen olyan intézkedés, amely az infrastruktúránkra indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet jelent vagy saját döntésünk szerint jelenthet;
 • A Szolgáltatások megfelelő működését vagy a Szolgáltatásokon keresztül végzett tevékenységek megzavarása vagy arra irányuló kísérlet;
 • Bármely olyan intézkedés megkerülése, amelyet a Szolgáltatásokhoz vagy a Szolgáltatások bármely részéhez való hozzáférés megakadályozásához vagy korlátozásához felhasználhatunk, beleértve több Dawn-fiók vagy képernyő név létrehozása egy Felhasználó számára;
 • A Szolgáltatások működtetésének, illetve a Szolgáltatások bármely felhasználó általi élményének akadályoztatása, ideértve többek között: (i) vírus, adware, kémprogram, féreg vagy egyéb rosszindulatú szoftver vagy kód feltöltése vagy más módon történő terjesztése; (ii) kéretlen ajánlatok, hirdetések vagy egyéb felajánlások készítése, levélszemét vagy egyéb kéretlen kommunikáció más felhasználók felé történő irányítása, vagy saját versenytárgyalások versenyek vagy promóciók bonyolítása a Szolgáltatások használatával; (iii) kísérlet személyes adatok gyűjtésére a Felhasználókról vagy harmadik felekről a beleegyezésük nélkül; vagy (iv) a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó vagy azzal kapcsolatos hálózatok, berendezések vagy szerverek akadályozása vagy zavarása, vagy ezen hálózatok, eszközök vagy szerverek szabályzatának, irányelveinek vagy eljárásainak megsértése;
 • Az Ön számára létrehozott Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megosztása, értékesítése vagy egyéb átruházása, beleértve a Dawn-fiókjára, a bejelentkezési adatokra vagy a jelszóra vonatkozó információkat, vagy bármely más személy számára a Szolgáltatásokhoz a Dawn-fiókján, bejelentkezési adatain vagy jelszaván keresztüli hozzáférés engedélyezése. 
 • A Szolgáltatások, a kapcsolódó tartalom vagy annak bármely összetevőjének bármilyen nem szándékolt kereskedelmi célra történő használata, beleértve a hirdetést, eladásra felajánlást vagy a Szolgáltatások használatával történő bármely termék értékesítését;
 • Harmadik személy jogainak megsértése vagy arra történő bátorítás, beleértve a harmadik felek szellemi tulajdonának vagy más törvényes jogainak megsértését vagy hűtlen kezelését;
 • A Szolgáltatások, tartalom, kód vagy program egészének vagy részének más felhasználók rendelkezésére bocsátása, terjesztése, nyilvános megjelenítése, előadása, módosítása, származtatott művek létrahozása, újraelosztása, viszontlicencbe adása, bérbeadása, közzététele, eladása, hozzárendelése, lízingelése;
 • Beavatkozás a Szolgáltatások működésének biztonsági funkcióiba, ideértve többek között: (i.) olyan funkciók letiltása vagy kijátszása, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák a tartalom használatát vagy másolását, vagy amelyek megsértik a szerzői joggal védett vagy egyéb módon jogilag védett szoftvereket; vagy (ii) visszafejtés vagy a Szolgáltatások forráskódjának vagy annak bármely részének megszerzésére irányuló kísérlet, kivéve addig a mértékig, ameddig az adott tevékenységet az alkalmazandó jog kifejezetten lehetővé teszi;
 • Bármilyen csalárd tevékenység végzése a Szolgáltatások használatával vagy azzal kapcsolatban, beleértve személy vagy szervezet megszemélyesítését, kapcsolat hamis mutatása, mások fiókjának vagy jelszavának engedély nélküli megszerzése, vagy az Ön életkorának, születési dátumának vagy elérhetőségi adatainak meghamisítása; vagy
 • az ebben a szakaszban fentiekben felsorolt cselekmények bármelyikének megkísérlése, vagy azokban segítségnyújtás, vagy bármely személy számára az e szakaszban leírt tevékenységek bármelyikében történő részvétel engedélyezése.

Tartalom és licencek

Tartalom meghatározások

A Szolgáltatások nyújtásában és működtetésében különböző típusú tartalmak vesznek részt.  Jelen Feltételek fennmaradó részében a "Tartalom" kifejezés alatt minden szöveget, linket, grafikát, képet, fotót, zenét, szoftvert, hangot, videót, információt, szoftvert, szerzői jogot, védjegyet, kereskedelmi csomagolást és egyéb anyagot, és a Szolgáltatást magában foglaló vagy ahhoz tartozó szellemi tulajdont értünk. "Dawn Content": olyan tartalom, amelyet a Dawn tesz elérhetővé a Szolgáltatásokon keresztül, beleértve a harmadik fél által a Dawn számára licencbe adott tartalmat (kivéve a Felhasználói tartalmat). "Felhasználói tartalom": Ön, mint Felhasználó által közzétett, feltöltött, kiadott, elküldött, továbbított vagy egyéb módon hozzáférhetővé tett tartalom, függetlenül attól, hogy Ön Regisztrált felhasználó vagy sem, illetve hogy a felhasználó birtokolja-e vagy hozta létre a tartalmat, beleértve az összes szerzői jogot, találmányt és egyéb szellemi tulajdonjogokat. A "Kollektív tartalom" a Szolgáltatásokon keresztül elérhető összes tartalomra együttesen vonatkozik, beleértve a Dawn tartalmat és a Felhasználói tartalmat.

Tartalomtulajdonos

 

Minden Dawn tartalom tulajdonosa a Dawn, vagy annak harmadik fél licencpartnere. A Szolgáltatások használata nem biztosít Önnek semmilyen jogot a Dawn tartalom bármelyikének használatára vagy a fölötti rendelkezésre, kivéve a jelen Szerződésben kifejezetten biztosított jogokat. A Dawn előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos minden másolás, újbóli közzététel, újraelosztás vagy származtatott alkotások létrehozása a Dawn tartalom alapján, beleértve a gyorsítótárazást, keretezést vagy bármilyen más hasonló eszközt.

A Szolgáltatások és a Dawn tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, valamint védjegyoltalom és az Egyesült Államok és más országok egyéb törvényei védik. A jelen Feltételekben kifejezetten előírtak kivételével a Dawn és annak licencelői kizárólagosan rendelkeznek a Szolgáltatások és a Dawn Tartalom minden jogával, címével és érdekével, beleértve az összes vonatkozó szellemi tulajdonjogot is. Ön nem távolíthatja el, nem változtathatja meg vagy fedheti el a szerzői jogokat, a védjegyet, a szolgáltatási védjegyet vagy a tulajdonjogokat tartalmazó egyéb tájékoztatókat, amelyek a Szolgáltatásokat vagy a Dawn tartalmakban találhatók, vagy azokhoz tartoznak. A Dawn vagy partnerei megtartanak minden világjogot minden olyan szellemi tulajdonban, amely Dawn Tartalomhoz kapcsolódik, beleértve, de nem kizárólagosan az összes védjegyet, grafikát, logót, rajzot, lap fejlécet, gomb ikont, szkriptet, szolgáltatásnevet, szoftver kódot, a Szolgáltatások "megjelenését és érzetét", valamint a Szolgáltatásokhoz társított szerzői joggal védett műveket és / vagy a Dawn bejegyzett szerzői jogait, védjegyeit és / vagy kereskedelmi csomagolásait.

Feltételeznie kell, hogy mindaz, amit a Szolgáltatásokon olvas vagy lát, szerzői jogvédett vagy más módon védett és a Dawn vagy egy harmadik fél tulajdonában áll, aki engedélyezte az ilyen tartalmak használatát a Dawn-nak  Ettől eltérő kifejezett rendelkezés hiányában, semmi, amit Ön a Szolgáltatásokon vagy egyéb Kollektív Tartalmon olvas vagy lát, illetve a Dawn által a Szolgáltatások létrehozására használt forráskód vagy HTML kódok, a Dawn vagy a megfelelő tartalomtulajdonos előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem másolható, nem reprodukálható, nem módosítható, nem terjeszthető, nem újra kiadható, nem megjeleníthető, illetve nem használható fel kereskedelmi célra, kivéve a jelen Feltételekben foglaltak, vagy a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon.

A Dawn előzetes írásbeli engedélye nélkül, részben vagy egészben semmilyen Kollektív tartalom nem módosítható, másolható, terjeszthető, keretezhető, reprodukálható, újra kiadható, letölthető, grafikus felület készítéséhez felhasználható (scraping), megjeleníthető, elküldhető, továbbítható vagy eladható bármilyen formában vagy bármilyen módon, kivéve azt a saját Felhasználói tartalmat, amelyet Ön a Szolgáltatásokon jogszerűen közzétesz. A saját Felhasználói tartalom kivételével Ön a Kollektív tartalmat nem töltheti fel, adhatja ki újra semmilyen internetes, intranetes vagy extranetes honlapon, nem illesztheti adatbázisba vagy összeállításba, valamint szigorúan tilos a Kollektív Tartalom bármilyen más felhasználása.

A Dawn nem kiadója vagy terjesztője a Felhasználói tartalomnak, vagy bármely egyéb, harmadik fél tartalomszolgáltatók által a Szolgáltatásokról adott információnak, és a Dawn nem felelős az ilyen információkhoz kapcsolódó követelésekért. A harmadik felek által nyújtott termékek vagy szolgáltatások említése a Szolgáltatásokban csak tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Dawn jóváhagyását vagy ajánlását. Dawn nem vállal felelősséget az ilyen termékekért vagy szolgáltatásokért.

 

A Dawn által biztosított licenc

 

Feltéve, hogy Ön megfelel jelen Feltételeknek, a Dawn olyan mértékben, amilyenben lehetősége van rá, korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, nem engedményes licencet biztosít a Szolgáltatások és a Kollektív tartalom megtekintéséhez, a letöltéséhez, a nyomtatásához és egyéb módon történő felhasználásához. 

Ön beleegyezik abba, hogy nem használja, nem másolja, nem módosítja, nem készít belőle származtatott műveket, nem terjeszti, licenceli, értékesíti, továbbítja, nyilvánosan nem jeleníti meg, nyilvánosan adja elő, nem továbbítja, nem közvetíti, sem semmilyen más módon nem használja fel a Szolgáltatásokat vagy a Kollektív tartalmat, kivéve ahogy az a jelen Feltételekben engedélyezett. A jelen Feltételekben kifejezetten megadott licenceket és jogokat kivéve semmilyen engedélyt vagy jogot Ön nem kap, sem vélelmezett sem semmilyen más módon.  A Szolgáltatások és a Kollektív Tartalom az itt kifejezetten engedélyezetten kívüli bármilyen más módon történő felhasználása, a Dawn előzetes írásos engedélye nélkül, szigorúan tilos, és azonnal megszünteti az itt megadott licencet. Az ilyen jogosulatlan használat sértheti az alkalmazandó törvényeket is, ideértve a szerzői jogokat és védjegyjogokat, valamint az alkalmazandó kommunikációs előírásokat és jogszabályokat. Az itt kifejezetten leírt kivételektől eltekintve a jelen Feltételekben semmi sem értelmezhető úgy, mintha bármilyen engedélyt adna a Szellemi tulajdonjogokra, sem kizárás, sem vélelmezés sem más módon. Ezt a licencet a Dawn bármikor értesítés nélkül, okkal vagy anélkül  visszavonhatja.

 

Az Ön licence a Dawn részére

 

A Szolgáltatások egyes funkciói lehetővé teszik Felhasználóink számára, hogy a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tegyék, feltöltsék, terjesszék vagy továbbítsák az általuk létrehozott, birtokolt vagy felhatalmazott felhasználói tartalmakat. A Felhasználói tartalom Szolgáltatásokon keresztül történő elérhetővé tételével Ön a Dawn-nak és leányvállalatainak, társult vállalatainak, jogutódainak, megbízóinak, engedélyeseinek, viszonteladóinak, al-licenc tulajdonosoknak és más olyan feleknek, amelyeket a Dawn időről időre kijelölhet (ebbe beletartozhat a Szolgáltatások bármely vagy minden egyéb felhasználója), biztosít visszavonhatatlan, világra szóló, örökös, nem kizárólagos, átruházható, engedményezhető, jogdíjmentes licencet a tartalom használatához, újraelőállításához, hozzáféréséhez, megtekintéséhez, másolásához, módosításához, importálásához, szerkesztéséhez, átalakításához, átformálásához, fordításához, közzétételéhez, terjesztéséhez, licenceléséhez, értékesítéséhez, eladásra felkínáláshoz, átruházáshoz, kereskedelmi forgalomba hozatalhoz, nyilvánosan megjelenítéshez, nyilvánosan bemutatáshoz, továbbadáshoz, közvetítéshez, származtatott alkotások létrehozásához és a Felhasználói tartalom más módon, részben vagy egészben történő felhasználásához, bármilyen célra, bármilyen médiában és terjesztési (már ismert vagy később kifejlesztett) módon, beleértve de nem korlátozva a Szolgáltatásokon belüli vagy keresztüli, vagy a Szolgáltatások reklámozására vagy marketingjére, valamint az Ön nevének és képmásának marketing anyagokban történő felhasználására, a Szolgáltatások használatának előmozdítása érdekében. Ön egyetért és tudomásul veszi, hogy ez a licenc nem szüntethető meg, és nem vonható vissza, miután elküldte a Felhasználói tartalmat a Szolgáltatásokon belül.

A tény, hogy Ön e licencet biztosítja a Dawn számára a Felhasználói tartalmak és a Szolgáltatások felhasználásával létrehozott Felhasználói tartalmakból származtatott munkák felhasználásához, nem változtatja meg a Felhasználói tartalom tulajdonlását, illetve bármely olyan harmadik féltől származó licencet vagy felhatalmazást, amely feljogosítja Önt a Felhasználói tartalomként megosztott tartalom használatára. Dawn nem követeli a Felhasználói tartalmak tulajdonjogát, és a jelen Feltételekben semmi sem korlátozza azokat a jogokat, amelyekkel Ön felhasználhatja és hasznosíthatja az ilyen Felhasználói tartalmakat.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólagosan felelős az összes Felhasználói tartalomért, amelyet a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tesz. Ennek megfelelően Ön kijelenti és garantálja, hogy: (1) Vagy egyedüli és kizárólagos tulajdonosa az összes olyan Felhasználói tartalomnak, amelyet a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tesz, vagy hogy a Felhasználói tartalomnak felhasználásához és megosztásához szükséges összes jog, licenc, beleegyezés és engedély a birtokában van, valamint megadja a jogokat a Dawn részére a jelen Feltételek hatálya alá tartozó Felhasználói tartalmak tekintetében; (2)  sem a Felhasználói tartalom, sem annak közzététele, feltöltése, kiadása, továbbítása, sem annak (vagy bármely részének) Dawn általi felhasználása a Szolgáltatáson keresztül vagy a Szolgáltatások segítségével, nem fogja harmadik személy szabadalmát, szerzői jogát, védjegyét, kereskedelmi titkát, erkölcsi jogait vagy más szellemi tulajdonjogot, illetve a nyilvánosság vagy a magánélet tiszteletben tartását, illetve szerződéses jogokat vagy megállapodásokat sérteni, hűtlenül kezelni, sem nem fog semmilyen vonatkozó jogszabály vagy rendelkezés megsértésének minősülni; és (3) a Felhasználói tartalom által azonosított, ábrázolt vagy bemutatott személyek, ha vannak ilyenek ( kiskorú esetében, a kiskorú szülője vagy gyámja) hozzájárult a Felhasználói tartalom használatához a Szolgáltatásokon és azokon keresztül.

Nem hagyjuk jóvá, nem ellenőrizzük vagy támogatjuk az Ön vagy bárki más Felhasználói tartalmát, és nincs ilyen kötelezettségünk. Azonban fenntartjuk a jogot (de nem vállalunk kötelezettséget), hogy bármikor eltávolítsuk vagy módosítsuk a Felhasználó tartalmát a Szolgáltatásokból, bármilyen okból.

 


Szerzői jogi szabályzat

A Dawn tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát. Irányelvünk, hogy gyorsan reagáljunk a szerzői jog és más szellemi tulajdon megsértésére vonatkozó jogos megkeresésekre. Az állítólagos jogsértésekről szóló értesítéseket haladéktalanul feldolgozzuk és kivizsgáljuk, és megtesszük a megfelelő intézkedéseket a Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") és más vonatkozó szellemi tulajdonra vonatkozó törvények alapján. A DMCA-nak megfelelő vagy lényegében megfelelő beadványok kézhezvételét követően gyorsan reagálhatunk a jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képező bármely anyag eltávolításával vagy letiltásával, és gyorsan cselekszünk bármilyen hivatkozás vagy hozzáférés megszüntetésével vagy letiltásával, amely az állítólag jogsértő anyaghoz vagy tevékenységhez kapcsolódik. Megszüntethetjük a hozzáférést a Szolgáltatások jogsértő Felhasználóihoz.

A Dawn értesítése a szerzői jog megsértéséről

Ahhoz, hogy a Dawnot értesítse a jogsértésről, írásban kell az alábbi címhez fordulnia "Dawn: DMCA Notification Department” a Web-Admin@Dawnfoods.com címen, megadva a DMCA által megkívánt adatokat. (A DMCA itt érhető el:  http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512). Kérjük vegye figyelembe, hogy Ön felel az okozott kárért (beleértve az ügyvédi és egyéb költségeket), ha tévesen állítja, hogy egy tevékenység megsérti szerzői jogait.  

Az alábbi adatokat kell Öntől megkapnunk:

 • A szerzői vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő érdekelt nevében eljáró személy elektronikus vagy fizikai aláírása;
 • A szerzői joggal védett mű vagy más szellemi tulajdon megnevezése, amelyre nézve állítása szerint a jogsértés történt;     
 • Részletes leírás arról, hogy az Ön által jogsértőnek nevezett anyag hol található a Szolgáltatásokban;
 • Az Ön címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme;
 • Az Ön nyilatkozata, hogy jóhiszeműen hiszi, hogy a vitatott felhasználást nem engedélyezi a szerzői jog tulajdonosa, ügynöke vagy a törvény; és
 • Az Ön nyilatkozata, amellyel kapcsolatban hamis tanúvallomás esetén büntetés jár, hogy a beadványban szereplő információk pontosak, és Ön a szerzői vagy szellemi tulajdon tulajdonosaként, illetve a szerzői vagy szellemi tulajdon tulajdonosának eljárására jogosult megbízottja.

Ellenkérelem küldése a Dawn részére

Ha egy jogsértési értesítésre válaszként eltávolítjuk vagy letiltjuk a tartalomhoz való hozzáférést, ésszerű kísérletet teszünk arra, hogy kapcsolatba lépjünk az érintett tartalom tulajdonosával vagy rendszergazdájával. Ha az Ön anyaga eltávolításra került, és úgy érzi, hogy az anyaga nem minősül jogsértésnek, akkor írásos értesítéssel ellenkérelmet nyújthat be az alábbi címre: "Dawn: DMCA Counter Notification Department” a  Web-Admin@Dawnfoods.com, megadva a DMCA által megkívánt adatokat. (A DMCA itt érhető el: http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512). Kérjük vegye figyelembe, hogy Ön felel az okozott kárért (beleértve az ügyvédi és egyéb költségeket), ha tévesen állítja, hogy egy tevékenység nem sérti meg a szerzői jogait. Ha bizonytalan, hogy egy tevékenység jogsértést valósít-e meg, javasoljuk, hogy kérjen tanácsot egy ügyvédtől.


Szellemi tulajdon

 

A Dawn, licencadói és partnerei  tulajdonolnak minden jogot, címet és érdekeltséget a Szolgáltatásokban és a Szolgáltatásokhoz, valamint az összes kapcsolódó szellemi tulajdonjogot, beleértve az összes regisztrált és nem regisztrált védjegyet, kereskedelmi csomagolást, grafikát, logót, formatervet, oldalfejlécet, gombikont, szkriptet a szolgáltatási nevet, a szoftverkódot, a találmányt, a szerzői jogot és a szerzői jogi védelem alatt álló műveket, valamint az Ön vagy bármely más fél által a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó javaslatokat, ötleteket, fejlesztési kérelmeket, visszajelzéseket, ajánlásokat vagy egyéb információkat, kivéve a Felhasználói tartalmat (együttesen "Dawn IP"). A Dawn IP nem használható semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban olyan módon, amely zavart okozna, vagy más módon megsértené a Dawn IP-nek adott jogokat, beleértve bármely Dawn IP használatát harmadik fél védjegyeinek, kereskedelmi csomagolásának, és / vagy domain nevek, e-mail címek, fióknevek vagy kezelések vagy más digitális tulajdonságok részeként.

Jelen Megállapodás nem értékesítés, és nem ad át Önnek semmilyen tulajdonjogot a Szolgáltatásokban vagy azokkal kapcsolatban, illetve a Dawn tulajdonában lévő bármely szellemi tulajdonjogot. A Dawn név, a Dawn logók és formatervek, valamint a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó termék- és szolgáltatásnevek a Dawn vagy annak kapcsolt partnereinek védjegyei, és a jelen Megállapodás alapján Ön semmilyen jogot vagy licencet nem kap a Dawn IP Szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolódó használatához.

 


Hivatkozás és keretezés

 

A Dawn korlátozott, visszavonható és nem kizárólagos jogot biztosít Önnek ahhoz, hogy hivatkozást hozzon létre a Szolgáltatások oldalaira, feltéve, hogy a hivatkozások nem 
tévesen, félrevezető, vagy egyéb módon sértő módon jelenítik meg a Dawn-t vagy annak termékeit vagy szolgáltatásait. A hivatkozás részeként a Dawn logóját vagy egyéb saját grafikai jeleit vagy védjegyeit kifejezett engedély nélkül nem használhatja. A Szolgáltatások vagy azok tartalmának "keretezése" vagy "tükrözése" tilos a Dawn előzetes írásbeli beleegyezése nélkül

A Szolgáltatások hivatkozásokat tartalmazhatnak más honlapokra vagy forrásokra. Mivel a Dawn nem ellenőrzi az ilyen oldalakat vagy forrásokat, Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Dawn nem felelős az ilyen külső oldalak vagy erőforrások elérhetőségéért, és nem vállal felelősséget semmilyen tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb, az ilyen oldalakon vagy forrásokról elérhető anyagért. Továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Dawn nem vállal felelősséget, sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen tartalmak, áruk vagy szolgáltatások, vagy azokon keresztül bármely ilyen oldal vagy erőforrás okozott, vagy vélhetően okozott.

 


Email értesítések

A Szolgáltatások használatának részeként választhat, hogy email értesítéseket fogadjon a Dawn-tól és partnereitől. Ezek az üzenetek tartalmazhatnak esemény frissítéseket és egyéb promóciókat. Az ilyen üzenetek fogadására vonatkozó választása kifejezett írásos beleegyezést ad a Dawn-nak a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó elektronikus levelek küldéséhez. Leiratkozhat arról, hogy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban bizonyos értesítéseket kapjon, a minden egyes e-mail üzenetben megtalálható leiratkozási lehetőség választásával, vagy bejelentkezik a Dawn-fiókjába, és módosítja a beállításokat, hogy ne kapjon további üzeneteket. Ha az értesítések fogadásának mellőzését választja, akkor tudomásul veszi, hogy nem tudunk fontos információkat közölni Önnel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy továbbra is kapcsolatba kell lépnünk Önnel néhány fontos szolgáltatási bejelentéssel vagy értesítéssel kapcsolatban.  Kérjük, tekintse meg a Dawn adatvédelmi tájékoztatóját, ahol részletesen olvashat termékek és szolgáltatások használata során történő személyes adatok Dawn általi gyűjtéséről, használatáról és megosztásáról.


Értesítések

Ön beleegyezik abba, hogy a Dawn-tól elektronikus úton  kap meg minden értesítést, beleértve a közleményeket, megállapodásokat, törvényileg előírt közzétételeket vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb információkat (együttesen "Értesítések"). A Dawn ilyen értesítéseket küldhet a Szolgáltatásokon belül vagy a Szolgáltatásokon keresztül, elektronikus úton a Dawn fiókja szerinti elektronikus levélcímére, vagy papír formában elsőbbségi levélként vagy előzetesen fizetett postai küldeményként a regisztrált értesítési címre. Ön elfogadja, hogy a Dawn-nal és más szervezetekkel kapcsolatosan elektronikus úton kommunikálhatunk Önnel az Ön mobileszközén, és hogy a Szolgáltatások használatával kapcsolatos bizonyos információkat kaphatunk. Abban az esetben, ha megváltoztatja vagy letiltja mobileszközét, akkor vállalja, hogy haladéktalanul frissíti Dawn-fiókja adatait annak biztosítása érdekében, hogy az üzeneteinket ne készüléke új tulajdonosa kapja meg. 


Megszűnés

 

A Dawn bármely okból bármikor figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatásokat, beleértve bármely szolgáltatás, funkció vagy tartalom elérhetőségét. A Dawn bizonyos szolgáltatásokra, funkciókra vagy tartalmakra is korlátozásokat vezethet be előzetes értesítéssel vagy anélkül, vagy korlátozhatja a hozzáférést a Szolgáltatások egészéhez vagy egy részéhez. 

A Dawn bármikor, haladéktalanul, értesítés nélkül és visszafizetés nélkül felmondhatja vagy felfüggesztheti a Szolgáltatások igénybevételét vagy az azokhoz való hozzáférést bármilyen okból, amelyet kizárólagos és korlátlan mérlegelése szerint megfelelőnek tart. Az ilyen felmondás vagy felfüggesztés esetén Önnek haladéktalanul meg kell szüntetnie a Szolgáltatások elérését vagy használatát, és beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést, újra letöltést, regisztrálást vagy más módon történő felhasználást nem kísérli meg.

A Dawn bármikor eltávolíthatja vagy letilthatja a hozzáférést bármely Kollektív tartalomhoz, és bármely okból, vagy minden ok nélkül bármikor felfüggesztheti vagy tilthatja a Szolgáltatásokhoz vagy a Dawn-fiókhoz való hozzáférését (beleértve, de nem kizárólag, a harmadik felektől vagy hatóságoktól származó, az ilyen tartalommal kapcsolatos követelések vagy állítások kézhezvételekor). A Feltételek megsértésének bejelentéséhez kérjük lépjen kapcsolatba a Dawn-nal az alábbiak szerint.  Kizárólag Ön a felelős a Szolgáltatások más felhasználóival folytatott interakcióért. Dawn fenntartja magának a jogot, de nem köteles ellenőrizni az Ön és más Felhasználók közötti vitákat.

Tudomásul veszi, hogy fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy technikai, jogi vagy egyéb lépéseket tegyünk, hogy blokkolhassuk, töröljük vagy megtagadjuk a Szolgáltatások elérésére való képességét. Tudomásul veszi, hogy ezt a jogot saját belátásunk szerint gyakorolhatjuk, és ez a jog a Dawn rendelkezésére álló egyéb jogokhoz és jogorvoslatokhoz képest pótlólagos, és nem helyettesítő jellegű. A Szolgáltatás, annak összetevői, adatbázisai vagy dokumentációja, vagy bármely része igénybevételének folytatása a szerződés megszűnés után jelen Szerződés feltételeinek megszegését és a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. Ön tudomásul veszi, hogy bármely okból vagy ok nélkül, részben vagy egészben bármikor letilthatjuk hozzáférését, megtagadhatjuk adatok közzétételét, módosítását vagy eltávolítását. Jelen Megállapodás minden olyan rendelkezése, amely természeténél fogva fennmarad a megszűnés után is, fenn fog maradni a jelen Megállapodás megszűnésé után, ideértve, de nem korlátozva: a tulajdonjogra, a garanciális felelősségvállalásra, a kártalanításra és a felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezéseket.

Dawn-fiókját vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését indoklással vagy anélkül bármikor lemondhatja használva a Dawn alábbi kapcsolattartási adatait.

 


Export ellenőrzés

Ön vállalja, hogy teljes mértékben betartja az összes USA és külföldi export törvényt és szabályozást annak biztosítása érdekében, hogy sem a Szolgáltatások, sem az ahhoz kapcsolódó műszaki adatok, sem azok közvetlen termékei közvetlenül vagy közvetve nem exportálhatók vagy nem reexportálhatók, a vonatkozó törvények és rendelkezések által tiltott célok érdekében. A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy: (1) Ön nem olyan országban tartózkodik, amely az Egyesült Államok kormányának embargója alá tartozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya "terrorizmust támogató" országként jelölt meg; és (2) Ön nem szerepel a tiltott vagy korlátozott felek egyesült államokbeli kormányzati listáján.


Nemzetközi felhasználás

A szolgáltatásokat a Dawn ellenőrzi és üzemelteti az Egyesült Államokból. A Dawn nem nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltatásokban található anyagok megfelelőek vagy elérhetők más helyeken történő használathoz, és tilos a Szolgáltatások elérése azokról a helyekről, ahol az ilyen tevékenység illegális. Azok, akik úgy döntenek, hogy a Szolgáltatásokat más helyszínekről használják, ezt saját kezdeményezésükre hajtják végre, és kizárólag ők felelnek az összes vonatkozó törvény betartásáért.


Kártalanítás

Ön egyetért azzal, hogy a Szolgáltatások hozzáféréséből, használatából, jelen Feltételek vagy bármely szellemi tulajdonjog vagy bármely személy vagy szervezet jogainak Ön vagy bármely, az Ön Dawn-fiókját és bejelentkezési adatait vagy jelszavát használó harmadik fél általi megsértésével kapcsoltban bármely harmadik fél által benyújtott bármely felelősség, kártérítési vagy költségigény (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket) Önt terheli, és a Dawn, valamint anya- és leányvállalatai, ügyfelei, kereskedői, tisztviselői és alkalmazottai ártatlannak tekintendők.


Jótállási információk és jognyilatkozatok

 

A Szolgáltatások által nyújtott információkhoz való hozzáférést a Dawn mindenfajta garancia nélkül nyújtja ügyfeleinek, weboldal megtekintőinek, és a Szolgáltatások Felhasználóinak. Az ennek során előforduló hivatkozások bármely termékre, folyamatra vagy szolgáltatásra nem jelentik azt vagy nem utalnak arra, hogy a Dawn ajánlaná azokat. Miközben a Dawn igyekszik pontos és megbízható információkat szolgáltatni a szolgáltatásokról, a Dawn nem engedélyezi vagy tanúsítja ezeket az információkat, és nem garantálja az ilyen információk pontosságát, teljességét, hatékonyságát, időszerűségét és sorrendjét. Az ilyen információk felhasználása önkéntes, és kizárólag az Ön igényeinek és felhasználási módjait figyelembe vevő, az információ pontosságával, teljességével, hatékonyságával és időszerűségével kapcsolatos független felülvizsgálat után szabad végrehajtani. A Dawn (beleértve annak alkalmazottait és ügynökeit) nem vállal felelősséget, és kifejezetten elhárít minden felelősséget a Szolgáltatások felhasználásából, hivatkozásból vagy a Szolgáltatásokon keresztül rendelkezésre álló információkra való hagyatkozásból eredő bármilyen kárért. .A Dawn semmilyen kijelentést nem tett a garanciákkal, ajánlásokkal, jóváhagyásokkal, jótállásokkal kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, a bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciáit a Szolgáltatáson keresztül megnevezett termékek vagy szolgáltatások meghatározott célú felhasználására vagy kereskedelmére való alkalmasságára vonatkozóan.
Ön tudomásul veszi, hogy a Dawn nincs befolyással, az alábbiakra és nem köteles semmilyen lépést tenni a következők miatt: (1), mely Felhasználók férhetnek hozzá a Szolgáltatásokhoz vagy használhatják azokat; (2) milyen hatással van a Szolgáltatások tartalma Önre; (3) hogyan értelmezheti vagy használhatja fel a Szolgáltatások tartalmát; vagy (4) milyen lépéseket tehet a Szolgáltatások tartalmának megismerése után.

Ön felmenti Dawn-t minden felelősség alól, ami kapcsolódhat az Ön a Szolgáltatásokon keresztül szerzett vagy nem szerzett tartalomból. A Szolgáltatások tartalmazhatnak vagy olyan oldalra irányíthatják Önt, amelyek tartalmaznak olyan információkat, amelyeken bizonyos személyek szerint sértő vagy nem megfelelő. A Dawn nem tesz semmiféle nyilatkozatot a Szolgáltatásokon belüli vagy azokon keresztül elérhető tartalmakra vonatkozóan, és a Dawn nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokon található vagy azokon keresztül elérhető anyagok pontosságáért, szerzői jogi megfeleléséért, jogszerűségéért vagy tisztességért. A Dawn nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos  garanciát vagy jótállást az információk megbízhatóságának, pontosságának, időszerűségének vagy teljességének tekintetében, és nem vállal felelősséget a hibákért vagy hiányosságokért. A Dawn nem garantálja, hogy Ön megkapja az Ön által keresett eredményeket, s azt sem, hogy a Szolgáltatások hibamentesek lesznek. A Dawn semmiféle kijelentést nem tesz vagy garanciát nem vállal a Szolgáltatások igénybevételével, illetve a Szolgáltatások használatával vagy pontosságával kapcsolatban.

A FELHASZNÁLÓ A SZOLGÁLTATÁSOKAT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZI IGÉNYBE.  A DAWN BÁRMILYEN GARANCIÁT ELUTASÍT AZ ITT NYÚJTOTT VAGY LEÍRT SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSÉVEL, MINŐSÉGÉVEL, PIACKÉPESSÉGÉVEL, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁVAL, NEM JOGSÉRTŐ VOLTÁVAL, TELJESEÉGÉVEL, VAGY BÁRMILYEN MÁS TULJADONSÁGÁVAL KAPCSOALTBAN. SEM DAWN SEM ANYAVÁLLALATA, LEÁNYVÁLLALATAI, LICENCADÓI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI NEM SZAVATOLJÁK, HOGY A SZOLGÁLTATÁS ZAVARTALANUL ÉS HIBÁTLANUL ELÉRHETŐ LESZ, ÉS NINCS GARANCIA A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL ELÉRHETŐ EREDMÉNYRE SEM. EZ A FELELŐSSGHÁRÍTÓ NYILATKOZAT ALKALMAZANDÓ A DAWN BÁRMILYEN GONDATLANSÁGÁBÓL VAGY MULASZTÁSÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÁR VAGY SÉRÜLÉS ESETÉRE, VÍRUSOK ÉS MÁS HASONLÓ ESZKÖZÖK, TÁVKÖZLÉSI HIBÁK, VAGY LOPÁS VAGY BÁRMILYEN MÁS MIATTI JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÓI ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS VAGY ANNAK HASZNÁLATA ESETÉRE. A DAWN VAGY ANNAK BÁRMELY KAPCSOLT VÁLLALATA, ÜGYNÖKEI, ALKALMAZOTTAI, JOGUTÓDJAI VAGY HARMADIK FÉL TARTALOMSZOLGÁLTATÓI NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVEVŐI ÁLTAL ELKÖVETETT BÁRMELY BÜNTETŐJOGI, KÁROS, VAGY GONDATLAN CSELEKMÉNYÉÉRT VAGY MULASZTÁSÁÉRT, VAGY A JOGELLENES VISELKEDÉSÉÉRT.

 


Felelősségkorlátozás

 

AZT A MÉRTÉKET KIVÉVE, AMEDDIG A FELELŐSSÉG BÁEMELY KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA SEMMIS, TILTOTT VAGY NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK SZERINT, SEM A DAWN, SEM ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI ÉS HARMADIK FÉL TARTALOMSZOLGÁLTATÓI NEM FELELNEK A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY ADATOK VAGY TARTALOM ELÉRHETETÉENSÉGÉBŐL   EREDŐ VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA AZ ELMARADT HASZNOT, BÁRMELY ADAT VAGY INFORMÁCIÓ ELVESZTÉSÉT, BERENDEZÉS, HARDVER VAGY A FELHASZNÁLÓ EGYÉB TULAJDONÁNAK KÁROSODÁSÁT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, VAGY KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, KÖVETKEZMÉNYES, KOMPENZÁCIÓS VAGY ALKALOMSZERŰ KÁRT (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÖVETELÉS  SZERZŐDÉSSZEGÉSEN, GARANCIA MEGSZEGÉSÉN, FOKOZOTT FELELŐSSÉGEN, HANYAGSÁGON, KÁROKOZÁSON VAGY MÁS JOGI TÉNYÁLLÁSON ALAPUL). AMI JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL SZÁRMAZIK VAGY A SZOLGÁLTATÁS VAGY TARTALOM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN ÁLL, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLEN KÁRÉRT, AMENNYIBEN  AZ ÖSSZESSÉGÉBEN MEGHALADJA A 100 $ ÖSSZEGET, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK ILYEN KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.  NÉHÁNY ÁLLAM NEM ENGEDÉLYEZI A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT, ILLETVE KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK LEHET, HOGY NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

Jelen megállapodás "Jognyilatkozat" és "Felelősségkorlátozás" rendelkezései a benne foglalt meghatározások szerint a Dawn érdekeit szolgálják, és mindegyik magánszemélynek vagy jogalanynak jogában áll, hogy ezeket a rendelkezéseket közvetlenül saját nevében érvényesítse Önnel szemben.

 


Általános feltételek

 

Teljes szerződés: Jelen Feltételek, a Dawn Adatvédelmi tájékoztatójával együtt alkotják a Szolgáltatások Felhasználói és a Dawn közötti teljes szerződést a Szolgáltatások felhasználók  általi használata és elérése tekintetében. A Szolgáltatást saját örömére és hasznára veszi igénybe, és Szolgáltatások rendelkezései az egyetlen és elégséges visszajelzés, amelyet Ön bármely tartalom vagy egyéb hozzájárulás tekintetében kap. 

Lemondás és elválaszthatóság: Amennyiben a Dawn bármikor elmulasztja a Feltételek bármely részének jogorvoslatát vagy betartatását, ez nem jelent felmentést a jogorvoslat vagy a betartatás alól bármely későbbi időpontban.  Bármely lemondás vagy a feltételek Dawn általi módosítása írásban kell, hogy történjen, a Dawn egy felhatalmazott vezetője által aláírva, kifejezett hivatkozással a Megállapodás vonatkozó rendelkezéseire. Ha a Feltételek bármely rendelkezése betarthatatlanná vagy érvénytelenné válik, azt a lehető legkisebb mértékű változtatással korlátozni vagy törölni kell úgy, hogy a Feltételek többi része teljes mértékben jogerős és betartandó marad. 

Irányadó jog és joghatóság: Jelen Feltételek és az ezzel kapcsolatos bármely aktus Michigan állam joghatósága alá tartozik a kollízióra vonatkozó szabályoktól vagy a származási államtól vagy országtól függetlenül. A Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden követelés, jogi eljárás vagy per kizárólag Jackson County, (Michigan, Egyesült Államok) szövetségi vagy állami bíróságán kezdeményezhető, és beleegyezését adja, hogy e bíróságok legyenek a joghatóságok, és lemond a nem megfelelő fórum ellenvetésének lehetőségéről.  Sem az ENSZ Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezménye, sem Számítástechnikai adatok egységes kezelésére vonatkozó törvény nem alkalmazandó jelen Megállapodásra. Ön elfogadja azt, hogy bármely ezzel ellentétes jogszabály ellenére, a jelen Megállapodás Szolgáltatásainak használatával kapcsolatos, vagy abból fakadó bármely igényt vagy követelést az esemény bekövetkezte utáni egy (1) éven belül kell benyújtani, máskülönben a követelés örökre érvényét veszti.  Jelen Megállapodás értelmezésére vagy betartatására irányuló bármely eljárásban a nyertes  felet illeti meg a költségtérítés a másik fél részéről (beleértve az ésszerű ügyvédi költséget is) az ilyen eljárással vagy betartatással kapcsolatos ítélettel vagy rendelkezéssel kapcsolatban felmerült költsége tekintetében is. 

Kötelező választott bírósági  eljárás: A Szolgáltatások használatához bármely módon kapcsolódó vitát Jackson County (Michigan, Egyesült Államok)  választott bíróságához kell bizalmas vitarendezésre benyújtani, kivéve, ha Ön bármilyen módon megsértette, vagy szándékolta megsérteni szellemi tulajdonjogainkat, akkor a megsértés mértékének megfelelően ideiglenes intézkedést vagy más megfelelő kártérítést kérhetünk Michigan állam szövetségi, vagy állami bíróságától.  Egyetért azzal, hogy lemond minden kifogás emelési jogáról, amely nincs összhangban Michigan állam szövetségi, vagy állami joghatóságával.  A jelen Megállapodás szerinti vitarendezés az Amerikai Arbitrációs Társaság Kereskedelmi Vitarendezési Szabályai szerint kell, hogy végbe menjen.  A döntőbíró döntése végleges és kötelező erejű és bármely joghatóság bírósága el kell, hogy fogadja.  A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, egyetlen jelen Megállapodás szerinti vitarendezést sem kell olyan vitarendezéssel összevonni, amelynek bármely érdekeltje jelen Megállapodásnak is alanya, sem csoportos kereset keretén belül, sem más módon.  A Dawn Michigan állambeli irodájából működteti a Szolgáltatásokat. 

Átruházás és engedményezés: Jelen Megállapodás és az abban foglalt jogok és kötelezettségek nem engedményezhetők át sem részben sem egészben a Dawn írásbeli beleegyezése nélkül.   A Dawn átengedményezheti jelen Megállapodást tíz (10) napos előzetes írásbeli értesítés mellett.  Jelen Megállapodás kötelező érvényű a jogutódokra, képviselőkre, és részükre az átruházás megengedett.

Független vállalkozók vagy közös vállalat: Jelen Megállapodás értelmében a felek független vállalkozók, és semmi sem nyilvánítja egyik felet sem megbízóvá vagy megbízottá, munkaadóvá vagy munkavállalóvá, sem pedig a feleket közös vállalattá vagy adott cél érdekében partnerekké. 

 


Feltételek változása

A Dawn által nyújtott Szolgáltatások folyamatosan fejlődnek és a Szolgáltatás természete és formája előzetes értesítés nélkül is változhat.  A Dawn időről-időre módosíthatja jelen Feltételeket. Jelen Feltételek legfrissebb változata felülírja a korábbi változatokat és itt található: http://www.dawnfoods.com/terms-of-use. A Feltételek módosulása azok közzétételekor lép hatályba. Tájékoztathatjuk is Önt a módosulásról, különösen, ha úgy ítéljük meg, hogy az jelentős. Ha a módosulás után is folytatja a Szolgáltatás igénybevételét, ezzel elfogadta a módosított Feltételeket.