Ik begrijp het
Cookies
Dawn Foods maakt gebruik van cookies om een optimale gebruikerservaring te garanderen en om het gebruik van de website te analyseren. Klik hier voor meer informatie.

Gebruiksvoorwaarden

Geldig vanaf 27 mei, 2016

Deze Gebruiksvoorwaarden ("
Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van alle websites die eigendom zijn van en worden beheerd door Dawn Foods, Inc. en aan haar gelieerde ondernemingen ("Dawn"), met inbegrip van www.Dawnfoods.com en alle andere online diensten die worden beheerd of aangeboden door Dawn (gezamenlijk de "Diensten"). U mag de Diensten alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten, regels en regelgeving.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DAAR ZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER UW WETTELIJKE RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN BESCHIKBARE RECHTSMIDDELEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DIT ZIJN ONDER ANDERE VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZOALS HIERONDER UITEENGEZET.


Uw acceptatie van de Voorwaarden

Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Dawn waarin uw juridische rechten, verplichtingen en rechtsmiddelen worden uiteengezet met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Als u accepteert in naam van uw werkgever of een andere rechtspersoon, verklaart u en garandeert u dat: (i) u volledige juridische zeggenschap hebt en bevoegd bent dit contract aan te gaan dat uw werkgever, of de toepasselijke rechtspersoon, bindt aan deze voorwaarden; (ii) u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen; en (iii) u instemt, in naam van de partij die u vertegenwoordigt, met deze Overeenkomst. Door uw toegang tot of gebruik van de Diensten verklaart u dat u (de "Gebruiker") deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt dat u bent gebonden aan deze Voorwaarden en aan de voorwaarden van de Dawn Privacyverklaring die informatie bevat over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Diensten benadert of gebruikt, ongeacht of u zich hebt geregistreerd voor een Dawn-account. Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart u de bepalingen van de Voorwaarden en Privacyverklaring te aanvaarden, met inbegrip van de oplossing van enig geschil, arbitrage, beperking van schade en keuze van toepasselijk recht.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DE DIENSTEN BENADERT OF GEBRUIKT. DOOR UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN STEMT U ERMEE IN TE ZIJN GEBONDEN AAN DEZE VOORWAARDEN IN HUN GEHEEL. ALS U NIET INSTEMT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE DIENSTEN NIET BENADEREN OF GEBRUIKEN.


Privacy

Dawn weet dat u veel waarde hecht aan uw privacy. Lees voor meer informatie over hoe Dawn uw informatie verzamelt, gebruikt en deelt als u gebruikmaakt van onze producten en diensten de Dawn Privacyverklaring. Deze verklaring maakt door deze verwijzing volledig deel uit van uw overeenkomst met Dawn.


Geschiktheid voor gebruik van de Diensten

De Diensten van Dawn zijn niet gericht op minderjarigen jonger dan 18. U mag deze Diensten niet gebruiken als u jonger bent dan 18. Als een kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kan een ouder of voogd van dat kind contact met ons opnemen onder 1-800-248-1144 tussen 8.00 en 17.00 Eastern time, maandag tot vrijdag, of ons per e-mail via Web-Admin@Dawnfoods.com verzoeken deze gegevens te verwijderen uit onze databases. We zullen redelijke inspanningen verrichten om de gegevens van het kind te verwijderen uit onze bestaande bestanden.


Uw verklaringen en waarborgen aan Dawn

Door gebruik te maken van de Diensten verklaart u en garandeert u nadrukkelijk dat u wettelijk bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan. Als u woonachtig bent in een rechtsgebied dat het gebruik van de Diensten verbiedt op grond van leeftijd, of de bekwaamheid om overeenkomsten zoals deze aan te gaan, beperkt op grond van leeftijd, moet u zich houden aan dergelijke leeftijdsbeperkingen en afzien van het gebruik van de Diensten. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart u en garandeert u dat u het recht, de bevoegdheid en bekwaamheid hebt om deze Overeenkomst aan te gaan en dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst zult naleven. Als u gebruikmaakt van de Diensten ten behoeve van een rechtspersoon, organisatie of onderneming, verklaart u en garandeert u dat u bevoegd bent om een dergelijke organisatie te binden aan deze Voorwaarden en stemt u ermee in te zijn gebonden aan deze Voorwaarden ten behoeve van een dergelijke rechtspersoon, organisatie of onderneming. Als u gebruikmaakt van de Diensten, verklaart u alle toepasselijke wetten na te leven van het land en de stad waarin u woonachtig bent tijdens uw gebruik van de Diensten.

Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart u en garandeert u en stemt u ermee in dat:

 • U de Diensten uitsluitend zult gebruiken voor wettige doeleinden en dat u de Diensten niet zult gebruiken voor verzending, opslag of verspreiding van enig onwettig materiaal of voor frauduleuze doeleinden;
 • U de Diensten niet zult gebruiken om overlast, ergernis of ongemak te veroorzaken;
 • U de goede werking van de Diensten of enig netwerk dat wordt gebruikt voor ondersteuning van of toegang tot de Diensten, niet zult belemmeren;
 • U niet zult proberen op enige wijze schade aan de Diensten toe te brengen;
 • U de Dienst of enige andere inhoud niet zult kopiëren of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Dawn;
 • U de Diensten niet zult gebruiken voor uw eigen gebruik en dat u niet enig aspect van de Diensten zult doorverkopen aan een derde;
 • U het wachtwoord voor uw account of enige andere identificatie die we mogelijk verstrekken voor toegang tot de Diensten, goed beveiligt en niet verstrekt aan derden; en
 • U ons enig identiteitsbewijs zult verstrekken waarom we redelijkerwijs kunnen verzoeken.


Accounts en registratie

Registreren voor een Dawn-account: Teneinde bepaalde Diensten of functies van de Diensten te gebruiken of hier toegang tot te krijgen, kunnen we u vragen u te registreren voor een gebruikersaccount (een "Dawn-account") en een geregistreerde gebruiker van de Diensten (een "Geregistreerde gebruiker") te worden. Als u een Dawn-account verkrijgt en een Geregistreerde gebruiker wordt, stemt u ermee in dat u: (1) juiste, actuele en volledige informatie verstrekt over uzelf en/of de Geregistreerde gebruiker tijdens het registratieproces; (2) deze informatie onderhoudt en onmiddellijk bijwerkt zodat de informatie juist, actueel en volledig blijft; (3) uw wachtwoord en aanmeldgegevens beveiligt en uw wachtwoord of aanmeldgegevens niet openbaar maakt aan enige derde; (4) volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor al het gebruik van enige Dawn-account die u registreert, en voor alle handelingen die voortvloeien uit uw Dawn-account of plaatsvinden met gebruik van uw Dawn-account, ongeacht of u toestemming hebt gegevens voor dergelijke activiteiten of handelingen; en (5) dat u Dawn onverwijld in kennis stelt van enig ongeautoriseerd gebruik van uw Dawn-account. Niet naleven van deze Overeenkomst vormt een schending van de Voorwaarden die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Dawn-account.

Gegevens van uw Dawn-account: U mag voor een Dawn-account niet een naam, titel of aanmeldnaam kiezen: (1) die bestaat uit de naam van een andere persoon of deze naam bevat met het doel zich uit te geven voor die persoon; (2) waarop rechten rusten van een andere persoon dan u, zonder dat u hiervoor toestemming hebt; (3) die ten onrechte een relatie suggereert tussen u en Dawn; of (4) die naar eigen goeddunken van Dawn aanstootgevend, vulgair of obsceen is. Dawn behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de registratie van een Dawn-account te weigeren of enige accountnaam te annuleren.

Opzeggen van toegang tot de Diensten door Dawn: Dawn behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Diensten en enig Dawn-account op te schorten of uit te schakelen, of deze Voorwaarden op te zeggen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u als u inbreuk maakt op deze Voorwaarden of als Dawn anderszins bepaalt dat een dergelijke actie gerechtigd is. Dawn behoudt zich het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de Diensten op enig moment in te trekken, met of zonder opgaaf van reden.

Uw annulering van uw Dawn-account of gebruik van de Diensten: U kunt uw Dawn-account of uw toegang tot de Diensten op elk moment annuleren door contact op te nemen met Dawn met behulp van de onderstaande gegevens. Na annulering van uw Dawn-account is Dawn gerechtigd: (1) om uw gegevens en content voor onbepaalde tijd te behouden; (2) om uw gegevens voor onbepaalde tijd voor onderzoeksdoeleinden te blijven gebruiken; en (3) informatie over uw gebruik van de Diensten te behouden, te gebruiken en te blijven tonen.


Gedragingen van gebruiker

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Diensten stemt u ermee in de Diensten niet te gebruiken: (1) voor illegale doeleinden; (2) voor enige doeleinde dat wordt verboden door deze Voorwaarden; of (3) voor enig ander doeleinde dat Dawn niet redelijkerwijs in zin had als typisch of verwacht gebruik van de Diensten overeenkomstig het doeleinde waarvoor de Diensten zijn gemaakt.

U stemt er nadrukkelijk mee in dat u zich zult onthouden van het volgende:

 • De Diensten gebruiken voor of in verband met enig illegaal doeleinde, of met schending van enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet of regel of regelgeving met de kracht van wet;
 • Anderen beledigen, pesten, bedreigen, intimideren of zich voor een ander uitgeven;
 • Enige content posten, uploaden, anderszins verspreiden of koppelingen posten naar enige content die onwettig, lasterlijk, smadelijk of onjuist is, of waarvoor u niet alle vereiste rechten hebt voor verzending, of die Dawn of een redelijke persoon zou kunnen beschouwen als verwerpelijk, godslasterlijk, onbehoorlijk, pornografisch, pesterig, bedreigend, beschamend, hatelijk of anderszins ongepast zoals door Dawn naar eigen goeddunken bepaald;
 • Enige communicatie of verzoek posten of verzenden of laten posten of laten verzenden die of dat ontworpen of bestemd is om enig wachtwoord of andere vertrouwelijke gegevens of privégegevens te verkrijgen van enige Gebruiker van de Diensten;
 • Ongewenste e-mail ("Spam") maken of verzenden naar enige andere persoon of enige URL;
 • Content indienen die anderen koppelt of anderszins doorstuurt naar affiliatieprogramma's, programma's voor netwerkmarketing of content die losstaat van het onderwerp;
 • Met uitzondering van het toevoegen van RSS-feeds, enige robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd hulpmiddel gebruiken om de Diensten te benaderen voor enig doeleinde zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • Enige handeling nemen die naar ons eigen goeddunken een onredelijk of disproportioneel zware last legt of kan leggen op onze infrastructuur;
 • De goede werking van de Diensten of van enige activiteit die wordt uitgevoerd op of met de Diensten, verhinderen of proberen te verhinderen;
 • Enige maatregel die we mogelijk hebben ingesteld om toegang tot de Diensten of enig deel van de Diensten te beperken, omzeilen met inbegrip van het maken van meerdere Dawn-accounts of schermnamen voor een individuele Gebruiker van de Diensten;
 • De werking van de Diensten of het genot van enige Gebruiker van de Diensten belemmeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) virussen, adware, spyware, wormen of andere schadelijke software of code uploaden of verspreiden; (ii) ongevraagd aanbiedingen, advertenties of andere verzoeken sturen, spam of andere ongevraagde boodschappen sturen naar andere Gebruikers of uw eigen prijsvragen of promotionele acties organiseren met behulp van de Diensten; (iii) trachten persoonlijke gegevens van Gebruikers en derden te verzamelen zonder hun toestemming; of (iv) enige netwerken, apparatuur of servers die zijn verbonden met of worden gebruikt voor levering van de Diensten, verstoren of hinderen, of de regels, richtlijnen of procedures van dergelijke netwerken, apparatuur of servers schenden;
 • De toegang die u is verleend tot de Diensten, delen, verkopen of anderszins overdragen, met inbegrip van de gegevens betreffende uw Dawn-account, aanmeldgegevens of wachtwoord, of anderszins enige persoon toestaan de Diensten te benaderen met behulp van uw Dawn-account, aanmeldgegevens of wachtwoord.
 • De Diensten, gerelateerde content of enig onderdeel hiervan gebruiken voor enig onvoorzien commercieel doeleinde, met inbegrip van adverteren, te koop aanbieden of enig artikel verkopen met behulp van de Diensten;
 • De rechten van derden schenden of anderen aanmoedigen deze rechten te schenden, met inbegrip van inbreuk maken op of wederrechtelijk toe-eigenen van Intellectuele eigendomsrechten of andere wettelijke rechten;
 • De Diensten, content, code of het programma reproduceren, verspreiden, in het openbaar weergeven of uitvoeren, er afgeleide werken van maken, herdistribueren, in sublicentie geven, verhuren, publiceren, verkopen, afstaan, in lease geven, verhandelen, overdragen of anderszins geheel of ten dele aan anderen beschikbaar stellen;
 • Beveiligingsfuncties van de Diensten verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) functies uitschakelen of omzeilen die gebruik of kopiëren van content voorkomen of beperken, of inbreuk maken op software die wordt beschermd door auteursrecht of andere wettelijke rechten; of (ii) de software nabouwen of anderszins trachten de broncode van de Diensten of enig deel ervan te achterhalen, met uitzondering voor zover dergelijke activiteiten nadrukkelijk zijn toegestaan door toepasselijke wetgeving;
 • Enige frauduleuze activiteit uitvoeren met of in verband met de Diensten, met inbegrip van zich uitgeven voor enige natuurlijke persoon of rechtspersoon, zich beroepen op niet-bestaande relaties, zich toegang verschaffen tot de accounts of wachtwoorden van anderen zonder toestemming, of een onjuiste leeftijd, geboortedatum of contactgegevens opgeven; of
 • Trachten enige van de voorgaande activiteiten in deze paragraaf uit te voeren of enige persoon bij te staan of toe te staan zich in te laten met enige activiteit die wordt uiteengezet in deze paragraaf.


Content en licenties

Definities van content

Er is sprake van verschillende soorten content bij de levering en het beheer van de Diensten. In het resterende deel van deze Voorwaarden verwijst de term "Content" naar alle tekst, koppelingen, beelden, afbeeldingen, foto's, muziek, software, audio, video, informatie, software, auteursrechten, handelsmerken, handelsrechten en andere materialen en intellectuele eigenschappen die deel uitmaken van of zijn opgenomen in de Diensten. "Dawn Content" verwijst naar Content die Dawn aan u beschikbaar stelt via de Diensten, met inbegrip van enige Content die aan Dawn door een derde in licentie is gegeven (met uitzondering van Gebruikerscontent). "Gebruikerscontent" verwijst naar Content die is gepost, geüpload, gepubliceerd, ingediend, overgedragen of anderszins beschikbaar is gesteld via de Diensten door u, de Gebruiker, ongeacht het feit of u een Geregistreerde gebruiker bent of niet, en of een Gebruiker de Content in eigendom heeft of heeft gemaakt, met inbegrip van alle auteursrechten, uitvindingen en andere Intellectuele eigendomsrechten. "Gezamenlijke content” verwijst gezamenlijk naar alle Content die beschikbaar is via de Diensten, met inbegrip van Dawn Content en Gebruikerscontent.


Eigendom van Content

Alle Dawn Content is eigendom van Dawn of haar partners die de Content in licentie hebben gegeven. Uw gebruik van de Diensten verleent u geen rechten op het gebruik of beheer van enige Dawn Content, met uitzondering van de rechten die nadrukkelijk worden toegekend in deze Overeenkomst. Kopiëren, opnieuw publiceren, verspreiden of maken van afgeleide werken op basis van de Dawn Content, met inbegrip van caching, framing of enig vergelijkbaar middel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dawn is ten strengste verboden.

De Diensten en Dawn Content worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Met uitzondering van waar nadrukkelijk anders uiteengezet in deze Voorwaarden, behouden uitsluitend Dawn en haar licentiegevers alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Diensten en Dawn Content, met inbegrip van alle bijbehorende Intellectuele eigendomsrechten. U mag niet enig copyright, handelsmerk, servicemerk of enige andere kennisgeving van eigendomsrecht verwijderen, wijzigen of verbergen dat of die is opgenomen in of aangegeven bij de Diensten of Dawn Content. Dawn of haar partners behouden alle wereldwijde rechten in en op het Intellectuele eigendom dat is opgenomen in of deel uitmaakt van de Dawn Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle handelsmerken, beelden, logo's, ontwerpen, paginakoppen, pictogrammen op knoppen, scripts, servicenamen, softwarecode, de "look and feel" van de Diensten, en auteursrechtelijk beschermde werken die horen bij de Diensten, en/of geregistreerde auteursrechten, handelsmerken en/of handelsrechten van Dawn.

U dient te veronderstellen dat alles wat u leest of ziet op de Diensten, auteursrechtelijk of anderszins beschermd en eigendom is van Dawn, of een derde die het gebruiksrecht op dergelijke content aan Dawn in licentie heeft gegeven. Tenzij nadrukkelijk anderszins uiteengezet, mag niets wat u leest of ziet op de Diensten of andere Gezamenlijke content, of enig deel van de broncode of HTML-code die Dawn gebruikt om de Diensten te genereren, worden gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, verspreid, verzonden, opnieuw gepubliceerd, weergegeven of uitgevoerd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dawn of de betreffende eigenaar, met uitzondering van waar anders uiteengezet in deze Voorwaarden of anderszins toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Niets in de Gezamenlijke content mag worden aangepast, gekopieerd, verspreid, gebruikt in framing, gereproduceerd, geherpubliceerd, gedownload, gescraped, weergegeven, gepost, verzonden of verkocht in enige manier of op enige wijze, geheel of ten dele, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dawn, met uitzondering van uw eigen Gebruikerscontent die u wettelijk post op de Diensten. Met uitzondering van uw eigen Gebruikerscontent mag u geen Gezamenlijke content uploaden naar of publiceren op enige internet-, intranet- of extranetsite of de informatie opnemen in enige andere database of compilatie, en enig ander gebruik van de Gezamenlijke content is ten strengste verboden.

Dawn is niet de uitgever of verspreider van de Gebruikerscontent, of van enige andere informatie op de Diensten die wordt geleverd door externe contentproviders, en Dawn wijst elke aansprakelijkheid voor claims in verband met dergelijke informatie van de hand. Enige vermelding in de Diensten van producten of diensten die worden geleverd door derden, is uitsluitend ter informatie en betekent geen goedkeuring of aanbeveling door Dawn. Dawn aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze producten of diensten.


Dawn’s licentie aan u

Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden kent Dawn aan u, voor zover Dawn hiertoe gerechtigd is, een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet in sublicentie te geven licentie toe om de Diensten en de Gezamenlijke content te openen, te bekijken, te downloaden, af te drukken en anderszins te gebruiken.

U stemt ermee in dat u de Diensten en Gezamenlijke content niet zult gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken op basis ervan voorbereiden, verspreiden, in licentie geven, verkopen, overdragen, in het openbaar weergeven, in het openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, met uitzondering van zoals nadrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. Er zijn niet stilzwijgend of anderszins licenties of rechten aan u toegekend, met uitzondering van de licenties en rechten die nadrukkelijk worden verleend in deze Voorwaarden. Enig gebruik van de Diensten of de Gezamenlijke content anders dan hier specifiek toegestaan, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dawn ten strengste verboden en heeft tot gevolg dat de hierin toegekende licentie onmiddellijk wordt ingetrokken. Dergelijk niet-toegestaan gebruik kan ook een schending zijn van toepasselijke wetten, met inbegrip van wetten betreffende auteursrecht en handelsmerken en toepasselijke communicatiewet- en regelgeving. Tenzij nadrukkelijk hierin uiteengezet, mag niets in deze Voorwaarden worden opgevat als verlening van enige licentie op Intellectuele eigendomsrechten, hetzij bij uitsluiting, implicatie of anderszins. Deze licentie kan door Dawn op elk moment zonder kennisgeving en met of zonder opgaaf van reden worden beëindigd.


Uw licentie aan Dawn

Met bepaalde functies van de Diensten kunnen onze Gebruikers Gebruikerscontent die ze hebben gemaakt, die hun eigendom is of waarvoor ze een gebruiksrecht hebben, posten, uploaden, publiceren, indienen of verzenden en zo beschikbaar stellen op de Diensten. Door Gebruikerscontent beschikbaar te stellen via de Diensten, verleent u hierbij aan Dawn en haar respectieve dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, gevolmachtigden, licentienemers, wederverkopers, sub-licentienemers, en andere partijen die Dawn van tijd tot tijd kan aanwijzen en die enige of alle gebruikers van de Diensten kunnen omvatten, een onherroepelijke, wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, in sublicentie te geven, royalty-vrije licentie om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, te benaderen, te bekijken, te vermenigvuldigen, aan te passen, te importeren, te bewerken, anders op te maken, te vertalen, te posten, te verspreiden, in licentie te geven, te verkopen, voor verkoop aan te bieden, over te dragen, te verhandelen, in het openbaar weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verzenden, te streamen, uit te zenden, er afgeleide werken van te maken en anderszins te gebruiken, geheel of ten dele, voor welk doeleinde dan ook, in enige en alle media en verspreidingsmethoden (nu bekend of later te ontwikkelen), met inbegrip van maar niet beperkt tot, op of in de Diensten, of voor reclame of marketing voor de Diensten, alsook een licentie om uw naam en gelijkenis te gebruiken in marketingmaterialen en in de Diensten om uw Gebruik van de Diensten te stimuleren. U stemt ermee in en aanvaardt dat deze licentie niet kan worden opgezegd en dat de toestemming niet kan worden ingetrokken zodra u Gebruikerscontent hebt ingediend met behulp van de Diensten.

Uw toekenning van de licentie aan Dawn om uw Gebruikerscontent en enige afgeleide werken van de Gebruikerscontent die zijn gemaakt met de Diensten, te gebruiken treedt niet in de plaats van uw eigenaarschap van de Gebruikerscontent of van enige licentie of bevoegdheid die u mogelijkheid hebt van enige derde om de Content te gebruiken die u deelt als Gebruikerscontent. Dawn maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op uw Gebruikerscontent en niets in deze Voorwaarden zal worden beschouwd om enige rechten die u mogelijk hebt om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken en uit te baten, te beperken.

U stemt ermee in en aanvaardt dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikerscontent die u beschikbaar stelt via de Diensten. Dienovereenkomstig verklaart u en garandeert u dat: (1) u de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikerscontent die u beschikbaar stelt via de Diensten, of dat u beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en overdrachten om de Gebruikerscontent te gebruiken en te delen, en om aan Dawn de rechten te verlenen op deze Gebruikerscontent die worden uiteengezet in deze Voorwaarden; (2) noch de Gebruikerscontent, noch het posten, uploaden, publiceren, indienen of verzenden door u van de Gebruikerscontent, noch het gebruik van Dawn van de Gebruikerscontent (of enig deel ervan) op, via of door middel van de Diensten inbreuk maakt op, een wederrechtelijke toe-eigening of schending is van een patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere Intellectuele eigendomsrechten, of rechten inzake reclame of privacy, of contractuele rechten of overeenkomsten, of leidt tot de schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving; en (3) enige persoon die wordt genoemd, beschreven of afgebeeld in uw Gebruikerscontent, geheel of ten dele, (en bij minderjarigheid de ouder of voogd van de minderjarige) toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de Gebruikerscontent op en via de Diensten.

We hebben geen zeggenschap over uw Gebruikerscontent of die van anderen, keuren deze niet goed of onderschrijven deze niet en we zijn hiertoe niet verplicht. We behouden ons echter het recht voor (maar aanvaarden geen verplichting) om enige Gebruikerscontent van de Diensten te verwijderen of te wijzigen op enig moment, om enige reden.


Advertenties en marketing van derden

Dawn is gerechtigd reclame- en marketingdiensten van derden in te zetten om advertenties, informatie en ander reclamemateriaal aan u te leveren, zowel via de Diensten als via andere mechanismen voor het leveren van dergelijk materiaal aan u buiten de Diensten om op websites of platforms van derden. Door in te stemmen met onze Voorwaarden stemt u in met de ontvangst van dergelijk reclame- en marketingmateriaal van Dawn en onze partners. Als u dergelijk advertentiemateriaal niet wenst te ontvangen, kunt u ons schriftelijk in kennis stellen met behulp van de contactgegevens die hieronder worden gegeven. Dawn is gerechtigd informatie over u en uw gebruik van de Diensten op anonieme basis te compileren en vrij te geven als deel van een klantenprofiel of vergelijkbaar rapport of vergelijkbare analyse. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen in alle handelingen en interacties met enige derde waarmee u contact onderhoudt via de Diensten.


Copyrightbeleid

Dawn respecteert het Intellectuele eigendom van anderen. Het is ons beleid om prompt te reageren op gerechtigde claims van schending van auteursrecht en andere Intellectuele eigendomsrechten. Kennisgevingen van vermeende inbreuk zullen we prompt afhandelen en onderzoeken en we zullen geëigende maatregelen treffen overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke wetten betreffende Intellectueel eigendom. Na ontvangst van een melding die voldoet of grotendeels voldoet aan DMCA, zijn we gerechtigd direct op te treden door enig materiaal te verwijderen of uit te schakelen waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of waarvan wordt beweerd dat het is blootgesteld aan inbreukmakende activiteit, en zijn we gerechtigd direct op te treden door toegang tot enige koppeling, enig materiaal of enige activiteit waarvan wordt beweerd dat die of dat inbreukmakend is, te verwijderen of uit te schakelen. We zijn gerechtigd toegangsrechten voor Gebruikers van de Diensten die inbreuk maken, in te trekken.


Inbreuk op auteursrecht melden aan Dawn

U meldt een geval van inbreuk schriftelijk ter attentie van "Dawn: DMCA Notification Department" op Web-Admin@Dawnfoods.com en geeft daarbij de informatie die wordt voorgeschreven door de DMCA (die mogelijk beschikbaar is op: http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512). Houd er rekening mee dat u aansprakelijk bent voor schade (met inbegrip van onkosten en advocaatskosten) als u ten onrechte verklaart dat een activiteit inbreuk maakt op uw auteursrecht.

We hebben de volgende informatie van u nodig:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden ten behoeve van de eigenaar van het auteursrecht of ander belang in het Intellectuele eigendom;
 • Een beschrijving van het werk dat wordt beschermd door auteursrecht of enig ander Intellectueel eigendomsrecht waar volgens u inbreuk op wordt gemaakt;     
 • Een gedetailleerde beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreukmakend is, zich bevindt of wordt gevonden op de Dienst;
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn of haar vertegenwoordiger, of bij wet; en
 • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw melding correct is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of Intellectueel eigendomsrecht bent of bevoegd bent om te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht of Intellectueel eigendomsrecht.


Een tegenmelding leveren aan Dawn

Als we content verwijderen of uitschakelen als reactie op een melding van inbreuk, kunnen we redelijke pogingen ondernemen om contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van de betroffen content. Als uw materiaal is verwijderd en u van mening bent dat uw materiaal niet inbreukmakend is, kunt u ons hiervan in kennis stellen met een schriftelijke tegenmelding ter attentie van "Dawn: DMCA Counter Notification Department" op Web-Admin@Dawnfoods.com met de informatie die wordt voorgeschreven door de DMCA (die mogelijk beschikbaar is op: http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512). Houd er rekening mee dat u aansprakelijk bent voor schade (met inbegrip van onkosten en advocaatskosten) als u ten onrechte verklaart dat een activiteit geen inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen. Als u niet zeker bent of een activiteit inbreukmakend is, raden we u aan advies te vragen aan een advocaat.


Intellectueel eigendom

Dawn en haar licentiegevers partners houden het eigendom van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op de Diensten en alle samenhangende Intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van alle geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsrechten, beelden, logo's, ontwerpen, paginakoppen, pictogrammen op knoppen, scripts, servicenamen, softwarecode, uitvindingen, auteursrechten en auteursrechtelijk beschermbare werken en alle suggesties, ideeën, verzoeken om verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door u of enige andere partij in relatie tot de Diensten zijn verstrekt, met uitzondering van Gebruikerscontent (gezamenlijk "Dawn IE"). Dawn IE mag niet worden gebruikt in samenhang met enig product of enige dienst op een wijze die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt of anderszins de rechten schendt die aan ons op Dawn IE zijn toegekend, met inbegrip van gebruik van enige Dawn IE als deel van handelsmerken, handelsrechten en/of als deel van domeinnamen, e-mailadressen, titels of andere digitale eigenschappen.

Deze Overeenkomst is niet een verkoop en kent u geen eigendomsrechten toe op of met betrekking tot de Diensten of enige Intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Dawn. De naam Dawn, de logo's en ontwerpen van Dawn en de product- en Dienstennamen die verband houden met de Diensten, zijn handelsnamen van Dawn of haar gelieerde externe partijen. Er wordt geen recht of licentie aan u toegekend om de Dawn IE te gebruiken voor doeleinden die niet direct verband houden met uw gebruik van de Diensten.


Linking en framing

Dawn verleent u een beperkt, herroepbaar en niet-exlusief recht toe om een hyperlink te maken naar de webpagina's van de Diensten, zolang als de koppelingen Dawn of haar producten of Diensten niet afschilderen op een onjuiste, misleidende, schadelijke of anderszins aanstootgevende wijze. Het is u niet toegestaan enig logo of ander bedrijfseigen beeld of handelsmerk van Dawn zonder nadrukkelijke toestemming te gebruiken als deel van de koppeling. 'Framing' of 'spiegeling' van de Diensten of enige inhoud ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dawn.

De Diensten kunnen koppelingen naar andere websites of resources bevatten. Daar Dawn geen zeggenschap heeft over dergelijke websites of resources, stemt u ermee in en aanvaardt u dat Dawn niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of resources, en geen goedkeuring verleent aan en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, reclameuiting, producten of andere materialen op of beschikbaar gesteld door dergelijke websites of resources. Daarnaast stemt u ermee in en aanvaardt u dat Dawn niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct noch indirect, voor enige schade of verlies dat die of dat wordt veroorzaakt of waarvan wordt beweerd dat die of dat wordt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, waren of Diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website of resource.


E-mailmeldingen

Als deel van uw gebruik van de Diensten kan u worden gevraagd of u e-mailmeldingen wilt ontvangen van Dawn en haar partners. Deze berichten kunnen nieuws over events en andere promotionele activiteiten bevatten. Uw keuze om dergelijke berichten te ontvangen, geldt als uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming om e-mails te ontvangen van Dawn met betrekking tot de Diensten. U kunt zich afmelden voor de ontvangst van bepaalde kennisgevingen in verband met de Diensten door de afmeldprocedure te doorlopen waarnaar in elk e-mailbericht wordt verwezen, of door aan te melden bij uw Dawn-account en in uw instellingen aan te geven dat u geen berichten meer wilt ontvangen. U begrijpt dat als u zich afmeldt voor bepaalde kennisgevingen, we mogelijk niet in staat zijn om belangrijke informatie aan u te communiceren. Houd er rekening mee dat we mogelijk nog contact met u moeten opnemen vanwege bepaalde belangrijke berichten of meldingen over de service.


Kennisgevingen

U stemt ermee in alle communicatie van Dawn, met inbegrip van berichten, overeenkomsten, wettelijk voorgeschreven kennisgevingen of andere informatie in verband met de Diensten (gezamenlijk "Kennisgevingen") elektronisch te ontvangen. Dawn kan dergelijke Kennisgevingen verstrekken door ze op of in de Diensten te posten, door ze elektronisch te sturen naar uw e-mailadres dat is geregistreerd in de accountgegevens van Dawn, of per briefpost of gefrankeerde post naar uw postadres dat bij ons bekend is. U stemt ermee in dat we kunnen communiceren met u over Dawn en andere rechtspersonen met behulp van elektronische middelen naar uw mobiele apparaat en dat bepaalde informatie over uw gebruik van de Diensten aan ons kan worden gecommuniceerd. U stemt ermee in dat u bij eventuele afvoer of overdracht van uw mobiele apparaat, u de informatie in uw Dawn-account onverwijld bijwerkt om te voorkomen dat uw berichten worden gezonden aan de persoon die uw oude apparaat verwerft.


Beëindiging

Dawn is gerechtigd de Diensten om enige reden, op enig moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met inbegrip van de beschikbaarheid van enige Dienst, functie of inhoud, zonder kennisgeving aan u. Dawn is ook gerechtigd beperkingen op te leggen aan bepaalde Diensten, functies of Content, of om uw toegang tot delen of alle Diensten te beperken, met of zonder kennisgeving aan u.

Dawn is ook gerechtigd uw gebruik van of toegang tot de Diensten te beëindigen of op te schorten op enig moment, met directe ingang, zonder kennisgeving, en zonder restitutie, voor enige reden die we gepast achten, geheel naar ons eigen goeddunken. Na een dergelijke beëindiging of opschorting dient u onmiddellijk uw gebruik of benaderen van de Diensten te staken, en u dient ermee in te stemmen de Diensten niet te benaderen, opnieuw te downloaden, u opnieuw te registreren of anderszins gebruik te maken van of trachten gebruik te maken van de Diensten.

Dawn is ook gerechtigd enige Gezamenlijke inhoud te verwijderen of de toegang ertoe uit te schakelen en uw toegang tot de Diensten of enig Dawn-account op te schorten of te verbieden, op enig moment om enige reden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontvangst van claims of aantijgingen met betrekking tot dergelijke content), of om geen enkele reden. Voor het melden van schendingen van de Voorwaarden kunt u contact opnemen met Dawn met behulp van de onderstaande informatie. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere Gebruikers van de Diensten. Dawn behoudt zich het recht voor, maar is hiertoe niet verplicht, om geschillen tussen u en andere Gebruikers te bewaken.

U erkent dat we ons het recht voorbehouden om maatregelen, technisch, juridisch of anderszins, te nemen om uw mogelijkheid om de Diensten te benaderen, te blokkeren, teniet te doen of te weigeren. U begrijpt dat we gerechtigd zijn dit recht naar eigen goeddunken uit te oefenen en dat dit recht in aanvulling is op en niet ter vervanging van enige andere rechten en rechtsmiddelen die verder ter beschikking staan aan Dawn. Aanhoudend gebruik van de Diensten, haar componenten, databases, documentatie of enig deel hiervan na beëindiging is een schending van deze Overeenkomst en een inbreuk op auteursrechtswetten. U erkent dat we gerechtigd zijn de toegang uit te schakelen, te weigeren te posten of enige informatie of content te wijzigen of te verwijderen, geheel of ten dele, om enige reden of om geen enkele reden. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die vanwege hun aard van kracht moeten blijven na beëindiging, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, met inbegrip maar niet beperkt tot bepalingen betreffende eigenaarschap, uitsluiting van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

U kunt uw Dawn-account op elk moment opzeggen, met of zonder reden, door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens hieronder.


Exportcontrole

U stemt ermee in alle Amerikaanse en buitenlandse exportwetten en -regelgeving na te leven om te waarborgen dat noch de Diensten, noch enige hiermee samenhangende technische gegevens, noch enig direct product hiervan, wordt geëxporteerd of geherexporteerd direct of indirect in schending van deze wet- en regelgeving, of wordt gebruikt voor enig doeleinde dat wordt verboden door deze wet- en regelgeving. Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart u en waarborgt u dat: (1) u zich niet bevindt in een land dat is onderworpen aan een embargo van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als land dat het "terrorisme ondersteunt"; en (2) u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse regering met verboden partijen of partijen waarvoor een beperking geldt.


Internationaal gebruik

De Diensten worden beheerd en geleverd door Dawn vanuit de Verenigde Staten. Dawn verklaart niet dat materialen die deel uitmaken van de Diensten, geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere locaties, en toegang tot de Diensten vanuit locaties waar dergelijke activiteiten onwettig en verboden zijn. Degenen die ervoor kiezen de Diensten te gebruiken vanuit andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn zelf geheel verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wetten.


Vrijwaring

U stemt ermee in dat u Dawn en enige moeder- en dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, klanten, leveranciers bestuurders en medewerkers zult vrijwaren en kosteloos stellen voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten (met inbegrip van redelijke advocaatskosten) voor enige vordering of eis die is ingediend door enige derde als gevolg van of voortvloeiend uit uw toegang tot de Diensten, gebruik van de Diensten, schending van de Voorwaarden, of de inbreuk door u op enig Intellectueel eigendomsrecht of schending van enig recht van enige persoon of rechtspersoon door u of enige derde met uw Dawn-account, aanmeldgegevens of wachtwooord.


Uitsluiting van garantie

U erkent dat Dawn geen zeggenschap heeft over en niet verplicht is enige actie te ondernemen betreffende: (1) welke Gebruikers toegang krijgen tot of gebruikmaken van de Diensten; (2) welke effecten de inhoud op de Diensten kunnen hebben op u; (3) hoe u de inhoud op de Diensten kunt interpreteren of gebruiken; of (4) welke acties u kunt nemen als gevolg van uw blootstelling aan de inhoud op de Diensten.

U ontslaat Dawn van alle aansprakelijkheid jegens u voor het aankopen of niet aankopen van Content via de Diensten. De Diensten bevatten mogelijk informatie die sommige mensen aanstootgevend of ongepast vinden, of leiden u naar websites die dergelijke informatie kunnen bevatten. Dawn geeft geen enkele verklaring over enige inhoud die de Diensten bevatten of die wordt benaderd via de Diensten, en Dawn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, naleving van auteursrecht, wettigheid of betamelijkheid van materiaal dat de Diensten bevatten of dat wordt benaderd via de Diensten. Dawn geeft geen enkele verklaring of garantie, nadrukkelijk noch stilzwijgend, over de betrouwbaarheid, juistheid, tijdigheid of volledigheid van die informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige fout of omissie hierin. Dawn kan niet garanderen dat u de gewenste resultaten bereikt of waarborgen dat de Diensten vrij van fouten zijn. Dawn geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot het gebruik van de Diensten of het gebruik en de juistheid van de informatie op de Diensten.

DE GEBRUIKER BENADERT DEZE DIENSTEN OP ZIJN OF HAAR EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE GARANTIE, NADRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND NOCH WETTIG, MET BETREKKING TOT DE BESCHRIJVING, KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VRIJHEID VAN INBREUK OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE DIENST DIE ONDER DEZE VOORWAARDEN WORDT AANGEBODEN OF HIERIN WORDT BESCHREVEN, OF MET BETREKKING TOT ENIGE ANDERE AANGELEGENHEID, WAARVOOR ALLE GARANTIES DOOR DAWN HIERBIJ VAN DE HAND WORDEN GEWEZEN. NOCH DAWN NOCH EEN VAN HAAR MOEDER-, DOCHTER- OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, MEDEWERKERS OF VERTEGENWOORDIGERS GARANDEREN DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN ZULLEN WERKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN EN ER WORDT GEEN GARANTIE GEGEVEN VOOR DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN. DEZE AFWIJZING IS VAN TOEPASSING OP ALLE SCHADE EN ELK LICHAMELIJK LETSEL DIE OF DAT HET GEVOLG IS VAN NALATIGHEID OF VERZUIM VAN DAWN, COMPUTERVIRUS OF ANDERE VERGELIJKBARE OORZAAK, FOUTEN IN TELECOMMUNICATIE OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN GEBRUIKERSGEGEVENS DOOR DIEFSTAL OF ENIG ANDER MIDDEL. IN GEEN GEVAL AANVAARDT DAWN OF EEN VAN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, MEDEWERKERS, GEVOLMACHTIGDEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE MISDADIGE, ONRECHTMATIGE OF NALATIGE HANDELING, ENIG VERZUIM OF ONWETTIG GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN.


Beperking van aansprakelijkheid

MET UITZONDERING VOOR ZOVER ENIGE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID NIETIG, VERBODEN OF NIET-AFDWINGBAAR IS DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DAWN NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS EN EXTERNE LEVERANCIERS VAN INHOUD, AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT GEBRUIK OF NIET-BESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE OF INHOUD OP DEZE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG WINSTVERLIES, OMZETVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES OF BESCHADIGING VAN DATA OF INFORMATIE VAN ENIGE AARD, SCHADE AAN APPARATUUR, HARDWARE OF ANDER EIGENDOM VAN DE GEBRUIKER, PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE (ONGEACHT OF DE VORDERING IS GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, SCHENDING VAN GARANTIE, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE RECHTSGROND) DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF INHOUD, OF VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE GROTER DAN $100 (IN TOTAAL), ZELFS ALS ZE IN KENNIS WAREN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE STATEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

De bepalingen in "Uitsluiting van garantie" en "Beperking van aansprakelijkheid" van deze Overeenkomst zijn ten voordele van Dawn zoals hierin gedefinieerd, en ieder van deze personen of rechtspersonen is gerechtigd deze bepalingen in eigen naam uit te oefenen en direct aan u op te leggen.


Algemene bepalingen

Volledige overeenkomst: De Voorwaarden, met inbegrip van de Privacyverklaring van Dawn, vormen de volledige overeenkomst tussen Gebruikers van de Diensten en Dawn betreffende het gebruik van en de toegang tot de Diensten door de gebruikers. Uw gebruik van de Diensten is bestemd voor uw genoegen en voordeel, en de levering van de Diensten aan u vormt de enige en voldoende tegenprestatie waarop u recht hebt voor ontvangst van enige inhoud of andere bijdragen die u hebt gedaan aan de Diensten.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid: Indien Dawn op enig moment afziet van het gebruik van enig rechtsmiddel of het afdwingen van enig deel van de Voorwaarden, kan dat niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enig rechtsmiddel of van het recht om enig deel van de Overeenkomst op een later moment af te dwingen. Enige verklaring van afstand of wijziging van de onderhavige voorwaarden door Dawn moet schriftelijk worden vastgelegd, worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Dawn en er moet nadrukkelijk worden verwezen naar de toepasselijke bepalingen van de Overeenkomst. Indien een bepaling van de Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig blijkt, zal deze bepaling worden beperkt of verwijderd voor zover minimaal vereist is om de overige Voorwaarden zo veel mogelijk van kracht, geldig en afdwingbaar te laten blijven.

Toepasselijk recht: Deze Voorwaarden en enige hiermee in verband staande handeling worden beheerst door de wetten van de staat Michigan, ongeacht strijdige wetsbepalingen van het land waarin u woonachtig bent. Alle vorderingen, juridische procedures of geschillen die voortvloeien in verband met de Diensten, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank op federaal of staatsniveau in Jackson County, Michigan, Verenigde Staten, en u stemt in met het recht en de locatie van dergelijke rechtbanken en ziet af van enig bezwaar over de geschiktheid van het gerecht. Noch het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken noch enige bepaling van de Uniform Computer Information Transactions Act is van toepassing op deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat ongeacht enige wet- of regelgeving die het tegendeel bepaalt, enige vordering of reden voor een proces die voortvloeit uit, het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de Diensten of deze Overeenkomst, binnen één (1) jaar nadat de reden voor een vordering of proces is ontstaan, moet worden ingediend of anders voorgoed is uitgesloten. In enig proces of enige rechtszaak voor afdwinging of interpretatie van deze Overeenkomst heeft de winnende partij recht op vergoeding van de kosten en onkosten (met inbegrip van redelijke advocaatskosten) die zijn gemaakt in verband met een dergelijke procedure of rechtszaak en op uitvoering van enig oordeel of enige uitspraak door de rechter.

Bindende arbitrage: Enig geschil dat op enige wijze verband houdt met uw gebruik van de Diensten, wordt voorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage in Jackson County, Michigan, Verenigde Staten, met uitzondering voor zover u onze intellectuele eigendomsrechten hebt geschonden of hebt getracht te schenden, in welk geval we gerechtigd zijn een voorlopige voorziening of andere gepaste maatregel te verkrijgen bij elk gerecht op staats- of federaal niveau in de staat Michigan. U stemt hiermee in en doet afstand van alle verdedigingsmiddelen betreffende een gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot de locatie en het gerecht in de rechtbanken op staats- en federaal niveau van Michigan. Arbitrage onder deze Overeenkomst wordt gevoerd overeenkomstig de regels voor zakelijke arbitrage die op dat moment van kracht zijn bij de American Arbitration Association. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend en kan worden aangevoerd als uitspraak in elk gerecht van de bevoegde jurisdictie. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, zal geen arbitrage onder deze Overeenkomst worden toegevoegd aan een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die is gebonden aan deze Overeenkomst, noch als collectief proces noch anderszins. Dawn beheert de Diensten vanuit haar kantoren in de staat Michigan.

Overdracht en afstand: Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen, geheel of ten dele, door u zonder schriftelijke toestemming van Dawn. Dawn is gerechtigd deze Overeenkomst binnen tien (10) dagen na een schriftelijke kennisgeving aan u over te dragen. Deze Overeenkomst zal bindend zijn voor en ten goede komen aan de opvolgers, vertegenwoordigers en bevoegde rechtverkrijgenden van de partijen in deze.

Geen onafhankelijke opdrachtnemer of jointventure: De partijen zijn onafhankelijke contractanten onder deze Overeenkomst, en niets hierin bepaalt dat een partij de werkgever, medewerker, gevolmachtigde of vertegenwoordiger van de andere partij is, of dat beide partijen jointventurers of partners zijn voor enig doel.


Wijzigingen in onze Voorwaarden

De Diensten die Dawn levert, ontwikkelen zich constant en de vorm en aard van de Diensten die Dawn aanbiedt, kan van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dawn is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwste versie van onze Voorwaarden beheerst ons gebruik van uw gegevens. De nieuwste versie vindt u op http://www.dawnfoods.com/terms-of-use. Wijzigingen in de Voorwaarden worden van kracht na het posten van de aangepaste Voorwaarden op de Diensten. We kunnen u ook in kennis stellen van wijzigingen in de Voorwaarden, in het bijzonder als we van mening zijn dat de wijzigingen wezenlijk zijn. Door de Diensten te blijven benaderen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in te zijn gebonden aan de gereviseerde Gebruiksvoorwaarden.


Contactgegevens Dawn

Marketing Services
Dawn Food Products, Inc.
3333 Sargent Rd.
Jackson, MI 49201
Web-Admin@Dawnfoods.com
Telefoon: 1-800-292-1362 en 1-517-789-4400