Warunki użytkowania

Obowiązują od 25 maja 2018 roku

Niniejsze Warunki użytkowania (“Warunki”) regulują dostęp i korzystanie ze wszystkich witryn internetowych obsługiwanych i kontrolowanych przez firmę Dawn Foods, Inc. i powiązane z nią spółki (“Dawn”), w tym www.Dawnfoods.com i wszystkich pozostałych usług online kontrolowanych lub zapewnianych przez Dawn (łącznie “Usługi”). Użytkownicy mogą korzystać z Usług wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i wszystkimi stosownymi lokalnymi, stanowymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami, regułami i rozporządzeniami.


PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKÓW I DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG. ZAWIERAJĄ ONE RÓŻNE, OPISANE NIŻEJ OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA

.


Akceptacja Warunków przez użytkownika

Należy pamiętać, że niniejsze Warunki stanowią wiążącą umowę prawną między użytkownikiem a firmą Dawn określającą prawa, obowiązki i środki naprawcze użytkownika wynikające z korzystania z Usług. Użytkownik akceptujący Warunki w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że: (i) posiada pełne uprawnienia i jest w stanie zawrzeć niniejszą umowę, tak aby jej Warunki były wiążące dla pracodawcy lub odpowiedniego podmiotu; (ii) zapoznał się i zrozumiał treść niniejszej Umowy; oraz (iii) zgadza się, w imieniu reprezentowanego podmiotu na warunki Umowy. Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, Użytkownik (“Użytkownik”) potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i zgadza się podlegać niniejszym Warunkom oraz warunkom Oświadczenia firmy Dawn o ochronie prywatności zawierającym informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych użytkowników. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich osób uzyskujących dostęp lub korzystających z Usługi, niezależnie od tego, czy zarejestrowały konto w Dawn. Korzystając z Usług użytkownik potwierdza, że akceptuje  Warunki i Oświadczenie o ochronie prywatności, w tym wszelkie postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów, arbitrażu, ograniczenia odszkodowania i wyboru prawa właściwego.

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU LUB SKORZYSTANIEM Z USŁUG NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ W CAŁOŚCI PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH, NIE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘPU ANI KORZYSTAĆ Z USŁUG.


Prywatność

Firma Dawn rozumie, że użytkownikom zależy na ich prywatności. Więcej informacji o sposobach gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez firmę Dawn informacji o użytkownikach korzystających z jej produktów i usług można znaleźć w Oświadczeniu firmy Dawn o ochronie prywatności, które zostało włączone do umowy z firmą Dawn poprzez niniejsze odniesienie.


Uprawnienia do korzystania z Usług

Usługi firmy Dawn nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej 18 lat. Osoby, które nie skończyły 18 lat nie mogą korzystać z Usług. W przypadku przekazania firmie Dawn danych osobowych przez dziecko, rodzic lub opiekun dziecka może skontaktować się z firmą dzwoniąc pod numer 1-800-248-1144 w godzinach od 08:00 do 17:00 czasu wschodniego, od poniedziałku do piątku, lub wysyłając e-mail na adres Web-Admin@Dawnfoods.com i zażądać usunięcia takich informacji z dokumentacji firmy. Firma dołoży wszelkich starań, aby usunąć dane dziecka z istniejącej dokumentacji..


Oświadczenia i zapewnienia użytkownika udzielane firmie Dawn

Korzystając z Usług, użytkownik wyraźnie oświadcza i zapewnia, że jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy. Jeśli użytkownik mieszka w jurysdykcji ograniczającej korzystanie z Usług ze względu na wiek lub ograniczającej możliwość zawierania takich umów ze względu na wiek, musi przestrzegać tych ograniczeń wiekowych i nie może korzystać z Usług. Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma prawo, jest upoważniony i zdolny do zawarcia niniejszej Umowy i przestrzegania jej warunków. Użytkownicy korzystający z Usług w imieniu podmiotu, organizacji lub firmy, oświadczają i zapewniają, że mają prawo związać taką organizację niniejszymi Warunkami i zgadzają się na związanie niniejszymi Warunkami w imieniu takiego podmiotu, organizacji, lub firmy. Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się na przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w kraju pochodzenia użytkownika oraz kraju, stanu i miasta, w którym przebywa w czasie korzystania z Usług.

Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza, zapewnia i zgadza się, że:

 • będzie korzystał z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie będzie z nich korzystał do wysyłania, przechowywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek nielegalnych materiałów lub do nieuczciwych celów;
 • nie będzie korzystał z Usług w celu spowodowania uciążliwości, irytacji lub niedogodności;
 • nie będzie negatywnie wpływać na prawidłowe działanie Usług ani jakiejkolwiek sieci wykorzystywanej do obsługi lub uzyskiwania dostępu do Usług;
 • nie będzie próbował szkodzić Usługom w jakikolwiek sposób;
 • nie będzie kopiował ani rozpowszechniał Usług ani innych treści bez pisemnej zgody firmy Dawn;
 • będzie korzystał z Usług wyłącznie na własny użytek i nie będzie odsprzedawał żadnego aspektu Usług podmiotom zewnętrznym;
 • będzie dbał o bezpieczeństwo i poufność hasła do swojego konta lub dowolnych danych identyfikacyjnych udostępnianych przez firmę Dawn i umożliwiających dostęp do Usług; oraz
 • przedstawi firmie Dawn potwierdzenie tożsamości, o które firma może zasadnie poprosić.

Konta i rejestracja

Rejestracja do konta Dawn: Aby korzystać z niektórych Usług lub funkcji Usług, lub aby uzyskiwać do nich dostęp wymagane może być zarejestrowanie konta użytkownika (“Konto Dawn”) i zostanie zarejestrowanym użytkownikiem Usług („Zarejestrowany użytkownik”).Osoby, które założą Konto Dawn i zostaną Zarejestrowanym użytkownikiem, zobowiązują się do: (1) podania dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie i/ lub Zarejestrowanym użytkowniku podczas procesu rejestracji; (2) utrzymywania i niezwłocznego aktualizowania takich informacje, tak aby były dokładne, aktualne i kompletne; (3) dbania o bezpieczeństwo swojego hasła i danych logowania oraz nieujawnianie hasła ani danych logowania żadnym podmiotom zewnętrznym; (4) przyjęcia pełnej odpowiedzialności za korzystanie z zarejestrowanego konta Dawn oraz za wszelkie działania wynikające z założenia Konta Dawn lub odbywające się przy użyciu Konta Dawn, niezależnie od tego, czy użytkownik upoważnił kogokolwiek do takich czynności lub działań; i (5) natychmiastowego powiadomienia firmy Dawn o jakimkolwiek nieupoważnionym użyciu Konta Dawn. Nieprzestrzeganie niniejszej Umowy stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastową likwidacją Konta Dawn.

Informacje o koncie Dawn: Użytkownik nie może wybrać ani używać nazwy, pseudonimu, ani nazwy konta użytkownika Konta Dawn, która: (1) składa się lub zawiera imię i nazwisko innej osoby z zamiarem podszywania się pod nią; (2) podlega prawom osoby innej niż użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia; (3) sugeruje fałszywe powiązanie między użytkownikiem a Dawn; lub (4) która, według własnego uznania Dawn, jest obraźliwa, wulgarna lub nieprzyzwoita. Firma Dawn zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta Dawn lub anulowania nazwy konta, według własnego uznania.

Anulowanie przez Dawn dostępu do Usług: Firma Dawn zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub uniemożliwienia dostępu do Usług i Konta Dawn założonego przez użytkownika lub rozwiązania niniejszych Warunków, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika, jeśli narusza on Warunki, lub jeśli Dawn w inny sposób zdecyduje, że takie działanie jest uzasadnione. Dawn zastrzega sobie prawo do anulowania dostępu użytkownika do Usług i możliwości korzystania z nich w dowolnym czasie i niezależnie od przyczyny.

Anulowanie konta Dawn lub korzystania z Usług przez użytkownika: Użytkownik może w dowolnym momencie anulować swoje Konto Dawn lub dostęp do Usług, kontaktując się z Dawn przy wykorzystaniu poniższych informacji. Po anulowaniu Konta Dawn, firma Dawn może: (1) zachować informacje i treści użytkownika przez czas nieokreślony; (2) nadal wykorzystywać informacje użytkownika do celów badawczych przez czas nieokreślony; oraz (3) zachować, wykorzystywać i nadal wyświetlać informacje o korzystaniu z Usług przez użytkownika.


Postępowanie użytkownika

Warunkiem korzystania z Usług jest wyrażenie zgody na niewykorzystywanie Usług: (1) do nielegalnych celów; (2) do jakichkolwiek celów zabronionych przez niniejsze Warunki; lub (3) do jakichkolwiek innych celów, które nie zostały zasadnie zamierzone przez Dawn jako typowe lub oczekiwane korzystanie z Usług w sposób zgodny z celem, w jakim Usługi zostały utworzone.

Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do niepodejmowania żadnych z poniższych działań:

 • korzystanie z Usług do lub w związku z jakimkolwiek nielegalnym celem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego bądź przepisów lub regulacji mających moc prawną;
 • wykorzystywanie, nękanie, grożenie, podszywanie się lub zastraszanie innych osób;
 • publikowanie, przesyłanie lub w inny sposób rozpowszechnianie lub publikowanie linków do jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, zniesławiające, oszczercze, niedokładne lub wobec których użytkownik nie ma wszystkich praw niezbędnych do transmisji, lub które firma Dawn lub inna rozsądna osoba mogłaby uznać za bulwersujące, znieważające, nieprzyzwoite, pornograficzne, nękające, zastraszające, krępujące, nienawistne lub w inny sposób niestosowne, o czym według własnego uznania decyduje firma Dawn;
 • publikowanie lub przesyłanie, lub doprowadzenie do opublikowania lub przesłania wszelkich komunikatów lub ofert transakcji w celu lub z zamiarem przejęcia hasła lub innych informacji poufnych lub prywatnych od dowolnego użytkownika Usług;
 • tworzenie lub przesyłanie niepożądanych wiadomości e-mail ("spam") do dowolnej osoby lub dowolnego adresu URL;
 • przesyłanie linków do treści lub w inny sposób kierowanie innych do programów partnerskich, programów marketingu wielopoziomowego lub treści niezwiązanych z tematem;
 • z wyjątkiem dostępu do kanałów RSS, aby używać dowolnych technologii typu robot, spider, scraper lub innych zautomatyzowanych środków dostępu do Usług w dowolnym celu bez pisemnej zgody Dawn;
 • podejmowanie działań, które nakładają lub mogą nakładać, według wyłącznego uznania firmy Dawn, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę;
 • zakłócanie lub próba zakłócania prawidłowego działania Usług lub jakichkolwiek działań prowadzonych w ramach lub za pośrednictwem Usług;
 • pomijanie środków używanych przez firmę do zapobiegania lub ograniczania dostępu do Usług lub jakiejkolwiek części Usług, w tym tworzenie wielu kont w Dawn lub „nicków” dla pojedynczych użytkowników Usług;
 • zakłócanie działania Usług lub korzystania przez Użytkownika z Usług, w tym między innymi przez:  (i) przesyłanie lub rozpowszechnianie w inny sposób wirusów, oprogramowania reklamowego, programów szpiegujących, robaków lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu; (ii) składanie niezamówionych ofert, reklam lub innych ofert, kierowanie spamu lub innych niechcianych wiadomości do innych Użytkowników lub prowadzenie własnych konkursów lub promocji za pośrednictwem Usług; (iii) próby gromadzenia danych osobowych na temat Użytkowników lub podmiotów zewnętrznych bez ich zgody; lub (iv) zakłócanie lub niszczenie sieci, sprzętu lub serwerów połączonych lub wykorzystywanych do świadczenia Usług lub naruszanie przepisów, zasad lub procedur takich sieci, urządzeń lub serwerów;
 • udostępnianie, sprzedawanie lub w inny sposób przekazywanie dostępu przyznanego użytkownikowi do Usług, w tym informacji dotyczących Konta Dawn, danych logowania lub hasła, lub w inny sposób zezwalanie innym osobom na dostęp do Usług przy użyciu Konta Dawn, danych logowania lub hasła.
 • korzystanie z Usług, powiązanych treści lub jakichkolwiek ich elementów w niezgodnym z przeznaczeniem celu komercyjnym, w tym do reklamowania, oferowania sprzedaży lub sprzedaży dowolnego produktu przy użyciu Usług;
 • naruszanie lub zachęcanie innych do naruszania praw podmiotów zewnętrznych, w tym przez naruszenie lub sprzeniewierzenie Własności Intelektualnej podmiotów zewnętrznych lub ich innych praw;
 • odtwarzanie, rozpowszechnianie, publiczne prezentowanie lub wykonywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, redystrybuowanie, udzielanie podlicencji, wynajmowanie, publikowanie, sprzedawanie, cedowanie, dzierżawienie, wprowadzanie do obrotu, przesyłanie lub w inny sposób udostępnianie Usług, Treści, kodu lub programu innym osobom, w całości lub w części;
 • zakłócanie działania funkcji zabezpieczających Usługi, w tym, choć nie wyłącznie  przez: (i) wyłączanie lub omijanie funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie treści lub które naruszają chronione prawem autorskim lub w inny sposób prawnie chronione oprogramowanie; lub (ii) stosowanie inżynierii wstecznej lub inne próby wyodrębnienia kodu źródłowego Usług lub jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem przypadków, gdy takie działania są wyraźnie dozwolone w świetle obowiązującego prawa;
 • prowadzenie nieuczciwych działań za pomocą lub w związku z Usługami, w tym podszywanie się pod dowolną osobę lub podmiot, zgłaszanie fałszywych powiązań, uzyskiwanie dostępu do kont lub haseł innych osób bez pozwolenia, lub fałszowanie podawanego wieku, daty urodzenia lub informacji kontaktowych; lub
 • próby wykonania jakichkolwiek czynności wymienionych w tym punkcie lub pomoc lub zezwalanie dowolnej osobie na angażowanie się w jakiekolwiek działania opisane w tym punkcie.


Treść i licencje

Definicje treści

Świadczenie i obsługa Usług wiąże się z różnymi rodzajami treści. W pozostałej części niniejszych Warunków używane będzie wyrażenie “Treść” do określenia całego tekstu, linków, grafik, obrazów, zdjęć, muzyki, oprogramowania, materiałów audio lub wideo, informacji, oprogramowania, praw autorskich, znaków towarowych, szaty graficznej i innych materiałów oraz własności intelektualnej składających się na, lub zawartych w Usługach. “Treści Dawn” oznaczają Treści udostępniane użytkownikowi przez Dawn poprzez Usługi, w tym Treść licencjonowaną firmie Dawn przez podmioty zewnętrzne (z wyłączeniem Treści użytkownika). “Treść użytkownika” oznacza Treść zamieszczaną, publikowaną, zgłaszaną, przesyłaną lub w inny sposób udostępnianą  przez użytkownika za pośrednictwem Usług, niezależnie od tego, czy jest on zarejestrowanym użytkownikiem, czy jest właścicielem lub autorem Treści, w tym wszystkie prawa autorskie, wynalazki i inne prawa Własności intelektualnej. „Wspólna treść” odnosi się łącznie do całej Treści dostępnej za pośrednictwem Usług, w tym Treści Dawn i Treści użytkownika.

Własność Treści

Cała Treść Dawn jest własnością firmy Dawn lub jej zewnętrznych partnerów-licencjodawców. Korzystanie z Usług nie daje użytkownikowi żadnych praw do korzystania lub kontrolowania żadnej Treści Dawn, z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych na mocy niniejszej Umowy. Kopiowanie, ponowna publikacja, redystrybucja lub tworzenie prac pochodnych opartych na Treści Dawn, w tym przez buforowanie, ramkowanie lub w inny podobny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Dawn, jest surowo zabronione.

Usługi i Treść firmy Dawn są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, Dawn i jej licencjodawcy są wyłącznymi właścicielami wszystkich praw, tytułów i udziałów w Usługach i Treści Dawn, w tym wszystkich powiązanych praw Własności intelektualnej. Użytkownik nie może usuwać, zmieniać ani zasłaniać informacji o prawach autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych informacji o prawach własności zawartych lub związanych z Usługami lub Treścią Dawn. Firma Dawn lub jej partnerzy zachowują wszystkie prawa na całym świecie do całości Własności intelektualnej obejmującej lub zawartej w Treści Dawn, w tym między innymi do wszystkich znaków towarowych, grafiki, logo, projektów, nagłówków stron, ikon przycisków, skryptów, nazw usług, kodu oprogramowania, "wyglądu i sposobu działania" Usług oraz chronionych prawem autorskim prac związanych z Usługą, jej prawa zwyczajowego i/lub zarejestrowanych praw autorskich, znaków towarowych i/lub szaty graficznej Dawn.

Użytkownik powinien zakładać, że wszystko, co czyta lub widzi w Usługach jest chronione prawami autorskimi lub jest chronione w inny sposób i jest własnością firmy Dawn lub podmiotu zewnętrznego licencjonującego prawo do korzystania z takich treści firmy Dawn. O ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej, żadne treści, które użytkownik czyta lub widzi w Usługach lub innej Wspólnej treści, ani żaden kod źródłowy lub kod HTML używany przez Dawn do generowania Usług, nie może być kopiowany, powielany, modyfikowany, dystrybuowany, przesyłany, ponownie publikowany, wyświetlany lub wykorzystywany do użytku komercyjnego bez uprzedniej pisemnej zgody Dawn lub odpowiedniego właściciela Treści, chyba że jest to przewidziane w niniejszych Warunkach lub w inny sposób dozwolone przez odpowiednie przepisy prawa.

Wspólnej treści nie można modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, "ramkować", reprodukować, ponownie publikować, pobierać, scrapować, wyświetlać, zamieszczać, przesyłać lub sprzedawać w dowolnej formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Dawn, z wyjątkiem własnej Treści użytkownika zamieszczonej zgodnie z prawem w Usługach. Z wyjątkiem własnej Treści użytkownika, użytkownik nie może przesyłać ani ponownie publikować Wspólnej treści w żadnej witrynie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej, ani też włączać takich informacji do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji, a wszelkie inne sposoby wykorzystania Wspólnej treści są surowo zabronione.

Firma Dawn nie jest wydawcą ani publikującym Treści użytkownika, ani żadnych innych informacji na temat Usług dostarczonych przez zewnętrznych dostawców treści, i nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia związane z takimi informacjami. Wszelkie wzmianki w Usługach dotyczące produktów lub Usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią wsparcia ani rekomendacji firmy Dawn. Firma Dawn nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za takie produkty lub Usługi.

Licencja przyznana użytkownikowi przez firmę Dawn

Pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków, firma Dawn udziela użytkownikowi, w zakresie, w jakim jest to możliwe, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji licencji na dostęp, przeglądanie, pobieranie, drukowanie i inne korzystanie z Usług i Wspólnej treści.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać, nie kopiować, nie adaptować, nie modyfikować, nie przygotowywać dzieł pochodnych, nie rozpowszechniać, nie udzielać licencji, nie sprzedawać, nie przekazywać, nie wyświetlać publicznie, nie wykonywać publicznie, nie transmitować, nie przesyłać strumieniowo, nie nadawać ani w inny sposób nie wykorzystywać Usług lub Wspólnej treści, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach. Użytkownikowi nie są przyznawane w sposób dorozumiany lub w inny sposób żadne licencje ani prawa, z wyjątkiem licencji i praw wyraźnie przyznanych w niniejszych Warunkach. Korzystanie z Usług lub Wspólnej treści w sposób inny niż wyraźnie określony w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej pisemnej zgody Dawn, jest surowo zabronione i spowoduje natychmiastowe unieważnienie licencji przyznanej w niniejszym dokumencie. Nieuprawnione użycie może również naruszać obowiązujące przepisy, w tym przepisy dotyczące praw autorskich i znaków towarowych oraz obowiązujące przepisy i ustawy dotyczące komunikacji. O ile niniejszy dokument nie stanowi wyraźnie inaczej, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako przyznające jakąkolwiek licencję na prawa własności intelektualnej, czy to przez estoppel, domniemanie, czy w inny sposób. Firma Dawn może cofnąć niniejszą licencję w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez podania przyczyny.

Licencja przydzielana firmie Dawn przez użytkownika

Niektóre funkcje Usług mogą umożliwiać naszym Użytkownikom zamieszczanie, przesyłanie, publikowanie, wysyłanie lub przekazywanie Treści użytkownika, które stworzył, są jego własnością lub do wykorzystywania których jest on upoważniony, w celu udostępnienia ich za pośrednictwem Usług. Udostępniając Treści użytkownika za pośrednictwem Usług, użytkownik niniejszym udziela firmie Dawn i jej odpowiednim podmiotom zależnym, stowarzyszonym, następcom prawnym, cesjonariuszom, licencjobiorcom, odsprzedawcom, sublicencjobiorcom i innym podmiotom, jakie Dawn może okresowo wskazywać, które mogą obejmować wszystkich innych użytkowników Usług, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, bezterminowej, niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wolnej od tantiem licencji na użytkowanie, powielanie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, kopiowanie, adaptowanie, importowanie, edytowanie, modyfikowanie, formatowanie, tłumaczenie, zamieszczanie, rozpowszechnianie, licencjonowanie, sprzedaż, oferowanie do sprzedaży, przekazywanie, komercjalizowanie, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie, przesyłanie, odtwarzanie strumieniowe, transmitowanie, tworzenie dzieł pochodnych i w inny sposób wykorzystywanie Treści użytkownika w całości lub w części w dowolnym celu, na dowolnych nośnikach lub jakąkolwiek inną metodą dystrybucji (znaną obecnie lub opracowaną w późniejszym czasie), w tym między innymi w Usługach lub w ramach Usług, w celu reklamowania lub marketingu Usług, jak również licencji na wykorzystywanie imienia, nazwiska i wizerunku użytkownika w materiałach marketingowych i w Usługach do promowania korzystania z Usług. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że licencji tej nie można wypowiedzieć, a po przesłaniu treści użytkownika w ramach Usług nie można odwołać zrzeczenia się.

Udzielenie przez użytkownika licencji firmie Dawn na wykorzystanie Treści użytkownika i wszelkich dzieł pochodnych dotyczących Treści użytkownika powstałych w wyniku korzystania z Usług, nie zastępuje prawa własności użytkownika do swoich Treści ani żadnych licencji czy upoważnień od podmiotów zewnętrznych do korzystania z Treści udostępnianych przez użytkownika. Firma Dawn nie rości sobie praw własności do Treści użytkownika, a żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących użytkownikowi do korzystania z takich Treści użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje swoją wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika udostępniane za pośrednictwem Usług. W związku z tym użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (1) jest jedynym i wyłącznym właścicielem całej Treści użytkownika udostępnianej za pośrednictwem Usług, lub że posiada wszelkie prawa, licencje, zgody i upoważnienia niezbędne do korzystania i udostępniania Treści użytkownika oraz do udzielenia firmie Dawn prawa do Treści użytkownika rozważanego na podstawie niniejszych Warunków; (2) ani Treści użytkownika, ani zamieszczanie, przesyłanie, publikowanie, wysyłanie lub przekazywanie Treści użytkownika lub wykorzystywanie przez Dawn Treści użytkownika (lub jakiejkolwiek jej części) w, poprzez lub za pośrednictwem Usług nie będzie sprzeniewierzać ani naruszać patentów podmiotu zewnętrznego, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw osobistych ani innych praw własności intelektualnej, naruszenia prywatności lub prawa do wizerunku, a także praw lub porozumień umownych ani powodować naruszenie jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji; oraz (3) wszystkie osoby zidentyfikowane, przedstawione lub pokazane w Treści użytkownika, w całości lub w części, jeśli w ogóle (w przypadku nieletnich dotyczy to rodzica lub opiekuna osoby małoletniej) wyraziły zgodę na wykorzystanie Treści użytkownika w, lub za pośrednictwem Usług.

Firma Dawn nie zatwierdza, nie kontroluje ani nie promuje Treści użytkownika ani innych osób i nie jest do tego zobowiązana. Firma zastrzega sobie jednak prawo (jednak nie ponosi odpowiedzialności) usuwania lub modyfikowania Treści użytkownika dostępnej w Usługach w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.


Polityka w zakresie praw autorskich

Firma Dawn szanuje własność intelektualną innych osób. Zgodnie z przyjętymi zasadami, firma niezwłocznie reaguje na uzasadnione roszczenia dotyczące praw autorskich i innych naruszeń praw własności intelektualnej. Zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw będą natychmiast rozpatrywane i analizowane, a firma podejmie odpowiednie działania zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Po otrzymaniu powiadomień zgodnych lub zasadniczo zgodnych z DMCA, firma może podjąć niezwłoczne działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do materiałów, które rzekomo naruszają lub są przedmiotem działań naruszających prawo, i może podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do jakiegokolwiek odniesienia lub linku do materiałów lub działań, które rzekomo naruszają prawa. Firma może anulować dostęp dla Użytkowników Usług naruszających prawo.

Powiadomienie firmy Dawn o naruszeniu praw autorskich

Aby powiadomić Dawn o naruszeniu praw, należy przesłać pisemne powiadomienie do “Dawn: DMCA Notification Department” (dział zajmujący się powiadomieniami o naruszeniach ustawy DMCA) na adres Web-Admin@Dawnfoods.com , zawierające informacje określone przez DMCA (dostępne na stronie: http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512). Należy pamiętać, że osoba zgłaszająca może zostać zobowiązana do wypłacenia odszkodowania (w tym koszty i honoraria prawników) w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń, że dana działalność narusza jej prawa autorskie.

Osoba zgłaszająca musi dostarczyć następujące informacje:

 • podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych interesów związanych z Własnością intelektualną;
 • opis dzieła chronionego prawami autorskimi lub innej własności intelektualnej, która zdaniem zgłaszającego została naruszona;
 • szczegółowy opis lokalizacji materiału zamieszczonego w ramach Usług, do którego prawa, zdaniem zgłaszającego, zostały naruszone;
 • adres, numer telefonu i adres e-mail zgłaszającego;
 • oświadczenie, że zgłaszający w dobrej wierze uważa, że sporne wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że osoba zgłaszająca jest właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub ma upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub Własności intelektualnej.

Dostarczenie firmie Dawn kontr-powiadomienia

W przypadku usunięcia lub zablokowania przez Dawn dostępu do treści w odpowiedzi na powiadomienie o naruszeniu praw, firma może podjąć uzasadnione próby skontaktowania się z właścicielem lub administratorem przedmiotowych treści. Jeśli materiały użytkownika zostały usunięte, a użytkownik uważa, że nie stanowiły one naruszenia, może przekazać nam wyjaśniające powiadomienie zwrotne, wysyłając je w formie pisemnej do "Dawn: DMCA Counter Notification Department” (dział zajmujący się powiadomieniami wyjaśniającymi o naruszeniach ustawy DMCA) na adres Web-Admin@Dawnfoods.com,  zawierające informacje określone przez DMCA (dostępne na stronie:  http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512). Należy pamiętać, że osoba zgłaszająca może zostać zobowiązana do wypłacenia odszkodowania (w tym koszty i honoraria prawników) w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń, że dana działalność nie narusza praw autorskich innych osób. W razie wątpliwości, czy dane działanie stanowi naruszenie, zalecamy zasięgnięcie porady prawnika.

 

Własność intelektualna

Firma Dawn i jej licencjodawcy i partnerzy posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach i wszystkie związane z nimi prawa własności intelektualnej, w tym prawa do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych, szaty graficznej, grafiki, logo, projektów, nagłówków stron, ikon przycisków, skryptów, nazw usług, kodu oprogramowania, wynalazków, prawa autorskie i do dzieł chronionych prawami autorskimi, a także do wszelkich sugestii, pomysłów, wniosków o ulepszenia, opinii zwrotnych, zaleceń lub innych informacji dostarczonych przez użytkownika lub dowolny inny podmiot związany z Usługami, z wyłączeniem Treści użytkownika (łącznie „Własność intelektualna Dawn”). Własności intelektualnej Dawn nie można wykorzystywać w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd lub w inny sposób naruszyć prawa przyznane firmie Dawn do Własności intelektualnej Dawn, w tym wykorzystywanie Własności intelektualnej Dawn jako części znaków towarowych podmiotów zewnętrznych, szaty graficznej i/lub jako część nazw domen, adresów e-mail, nazw kont lub pseudonimów lub innych właściwości cyfrowych.

Niniejsza Umowa nie stanowi sprzedaży i nie przekazuje użytkownikowi żadnych praw własności do lub związanych z Usługami ani jakichkolwiek praw Własności intelektualnej należących do Dawn. Nazwa Dawn, logo i grafiki Dawn oraz nazwy produktów i Usług związane z Usługami są znakami towarowymi Dawn lub powiązanych z nią podmiotów zewnętrznych, a niniejsza Umowa nie gwarantuje użytkownikowi żadnego prawa ani licencji do korzystania z Własności intelektualnej Dawn w celach innych niż bezpośrednio związane z korzystaniem z Usług.


Tworzenie linków i ramkowanie

Dawn przyznaje użytkownikowi ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperlinków do witryn internetowych Usług, o ile linki nie przedstawiają firmy Dawn ani jej produktów lub Usług w fałszywy, wprowadzający w błąd, obraźliwy lub inny niekorzystny sposób. Bez wyraźnej zgody, użytkownikom nie wolno używać logo Dawn ani innych zastrzeżonych grafik lub znaków towarowych jako części linku. Bez uprzedniej pisemnej zgody Dawn użytkownikom nie wolno "ramkować" lub "dublować" Usług lub ich zawartości.

Usługi mogą zawierać linki do innych witryn lub zasobów. W związku z tym, że firma Dawn nie ma kontroli nad takimi witrynami lub zasobami, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dawn nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie promuje i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały znajdujące się w lub dostępne z takich witryn lub zasobów. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dawn nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez, lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub Usługach dostępnych w, lub za pośrednictwem dowolnej witryny lub zasobu.


Powiadomienia e-mail

W ramach korzystania z Usług użytkownik może zostać poproszony o wybranie opcji otrzymywania powiadomień e-mail od firmy Dawn i jej partnerów. Wiadomości mogą zawierać aktualne informacje o wydarzeniach i innych promocjach. Wybór opcji otrzymywania takich powiadomień oznacza wyraźną pisemną zgodę użytkownika na otrzymywanie od firmy Dawn wiadomości e-mail związanych z Usługami. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania określonych powiadomień w związku z Usługami, wypełniając procedurę rezygnacji opisaną w każdej wiadomości e-mail wysyłanej do użytkownika lub logując się na koncie Dawn i zmieniając ustawienia, tak aby nie otrzymywać dalszych wiadomości. Rezygnując z otrzymywania powiadomień, użytkownik rozumie, że firma Dawn może nie być w stanie przekazywać mu ważnych informacji. Należy pamiętać, że firma może nadal wymagać kontaktu z użytkownikiem w związku z ważnymi ogłoszeniami dotyczącymi usług lub powiadomień.  Więcej informacji o sposobach gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez firmę Dawn informacji użytkowników korzystających z produktów i usług firmy można znaleźć w Oświadczeniu firmy Dawn o ochronie prywatności


Powiadomienia

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Dawn wszelkich komunikatów, w tym powiadomień, umów, wymaganych prawem ujawnień lub innych informacji związanych z Usługami (zwanych łącznie "Powiadomieniami") w formie elektronicznej. Dawn może przekazywać takie Powiadomienia, zamieszczając je, lub osadzając w Usługach, pocztą elektroniczną na adres e-mail użytkownika podany w informacjach o koncie Dawn, lub listem priorytetowym lub z przedpłaconą opłatą na adres podany w dokumentacji użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim w sprawach Dawn i innych podmiotów drogą elektroniczną na urządzenie mobilne użytkownika oraz na to, aby pewne informacje o korzystaniu z Usług przez użytkownika mogły być przekazywane firmie Dawn. W przypadku zmiany lub dezaktywacji urządzenia mobilnego, użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe zaktualizowanie informacji o koncie Dawn, tak aby uniemożliwić wysłanie wiadomości do osoby, która nabyła stare urządzenie użytkownika.


Rozwiązanie umowy

Dawn może zmienić, zawiesić lub przerwać świadczenie Usług z dowolnego powodu, w dowolnym czasie, w tym dostępność Usług, funkcji lub Treści, bez uprzedniego powiadomienia. Dawn może również nałożyć ograniczenia na niektóre Usługi, funkcje lub Treści, lub ograniczyć dostęp do części lub wszystkich Usług z powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika.

Dawn może również wypowiedzieć lub zawiesić korzystanie lub dostęp użytkownika do Usług w dowolnym momencie, niezwłocznie, bez powiadomienia i bez zwrotu kosztów, z dowolnego powodu, który uzna za stosowny, według swojego wyłącznego uznania. Po wypowiedzeniu lub zawieszeniu Usług użytkownik musi natychmiast zaprzestać uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich, a także wyrazić zgodę na nieuzyskiwanie dostępu, niepobieranie i nierejestrowanie się ponownie ani niekorzystanie i niepodejmowanie prób korzystania z Usług.

Dawn może również usunąć lub zablokować dostęp do Wspólnej treści oraz zawiesić lub zabronić użytkownikowi dostępu do Usług lub Konta Dawn w dowolnym momencie i z dowolnego powodu (w tym między innymi po otrzymaniu od podmiotów zewnętrznych lub innych organów roszczeń lub zarzutów dotyczących treści) lub bez żadnego powodu. W celu zgłoszenia naruszenia Warunków prosimy o kontakt z firmą Dawn, korzystając z poniższych informacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi Użytkownikami Usług. Firma Dawn zastrzega sobie prawo, nie ma jednak obowiązku, do monitorowania sporów między użytkownikiem a innymi Użytkownikami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma zastrzega sobie prawo do podjęcia działań o charakterze technicznym, prawnym lub innym, w celu zablokowania, unieważnienia lub odmowy użytkownikowi dostępu do Usług Użytkownik rozumie, że firma może korzystać z tego prawa według własnego wyłącznego uznania, a prawo to będzie stanowić uzupełnienie wszelkich innych praw i środków prawnych dostępnych w inny sposób firmie Dawn. Dalsze korzystanie z Usług, ich elementów, baz danych lub dokumentacji, lub jakiejkolwiek ich części, po rozwiązaniu Umowy stanowi naruszenie warunków niniejszej Umowy oraz naruszenie praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma może zablokować dostęp, odmówić opublikowania, zmodyfikowania lub usunięcia wszelkich informacji lub treści, w całości lub w części, z dowolnego powodu lub bez powodu. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu Umowy, pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy, w tym między innymi przepisy dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Użytkownik może w dowolnej chwili zamknąć Konto Dawn, z podaniem lub bez podania przyczyny, kontaktując się z firmą Dawn przy użyciu poniższych informacji kontaktowych


Ograniczenia eksportowe

Użytkownik zgadza się w pełni przestrzegać wszystkich amerykańskich i zagranicznych przepisów i regulacji eksportowych, tak aby zapewnić, że Usługi, żadne dane techniczne z nimi związane, ani żaden produkt bezpośrednio z nimi związany, nie były eksportowane lub reeksportowane bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem lub wykorzystywane do dowolnych celów zabronionych przez takie przepisy i regulacje. Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (1) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem władz federalnych USA, lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj "wspierający terroryzm"; oraz (2) nie figuruje na żadnej liście podmiotów zakazanych lub objętych ograniczeniami przez władze federalne USA.


Korzystanie z usług za granicą

Usługi są kontrolowane i obsługiwane przez firmę Dawn z terytorium Stanów Zjednoczonych. Firma Dawn nie składa żadnych oświadczeń, że materiały zawarte w Usługach są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach, a dostęp do Usług z miejsc, w których taka działalność jest nielegalna, jest zabroniony. Użytkownicy decydujący się korzystać z Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów.


Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić firmę Dawn oraz jej spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, klientów, sprzedawców, funkcjonariuszy spółki i pracowników z odpowiedzialności za szkody lub koszty (w tym uzasadnione opłaty i honoraria adwokackie) wynikające z dowolnego roszczenia lub żądania podmiotu zewnętrznego z powodu lub związanego z dostępem do Usług, korzystaniem z Usług, naruszeniem Warunków lub naruszeniem Własności Intelektualnej lub jakichkolwiek praw innych osób lub podmiotów przez użytkownika lub dowolny podmiot zewnętrzny, przy użyciu Konto Dawn użytkownika, jego danych logowania lub hasła.


Informacje o gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności

Dostęp do informacji dostarczanych dzięki Usługom jest zapewniany przez firmę Dawn jako usługa dla klientów, osób odwiedzających witrynę oraz Użytkowników Usług, bez jakiejkolwiek gwarancji. Odniesienia zawarte w niniejszym dokumencie do jakiegokolwiek produktu, procesu lub usługi nie stanowią ani nie sugerują popierania lub rekomendowania ich przez firmę Dawn. Mimo, że firma Dawn dokłada wszelkich starań, aby prezentować dokładne i wiarygodne informacje na temat Usług, Dawn nie zatwierdza ani nie poświadcza takich informacji i nie gwarantuje dokładności, kompletności, skuteczności, aktualności ani kolejności takich informacji. Korzystanie z takich informacji przez użytkowników jest dobrowolne, a użytkownik powinien polegać na takich danych wyłącznie po niezależnym sprawdzeniu ich zastosowalności, dokładności, kompletności, skuteczności i aktualności w odniesieniu do swoich konkretnych potrzeb i zastosowań. Firma Dawn (w tym jej pracownicy i pełnomocnicy) nie ponosi odpowiedzialności za, i wyraźnie zaprzecza wszelkiej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku użytkowania, powoływania lub polegania na informacjach udostępnionych za pośrednictwem Usług. Dawne nie zatwierdza, nie zaleca, nie promuje, nie gwarantuje ani nie zapewnia gwarancji, w tym, choć nie wyłącznie żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji dotyczących wartości handlowej lub przydatności do określonego użytku lub celu produktów lub usług wymienionych w Usługach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Dawn nie ma kontroli ani obowiązku podejmowania żadnych działań w odniesieniu do następujących kwestii: (1) którzy Użytkownicy uzyskują dostęp do Usług lub z nich korzystają; (2) jakie skutki może mieć dla użytkownika zawartość Usług; (3) w jaki sposób użytkownik może interpretować lub wykorzystywać treści dostępne w Usługach; lub (4) jakie działania użytkownik może podjąć w wyniku kontaktu z treścią Usług.

Użytkownik zwalnia firmę Dawn z wszelkiej odpowiedzialności za nabycie lub nienabycie Treści za pośrednictwem Usług. Usługi mogą zawierać lub przekierować użytkownika do witryn zawierających informacje, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub niestosowne. Firma Dawn nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści zawartych lub do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Usług, ponadto Dawn nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawem autorskim, legalność lub przyzwoitość materiałów zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Usług. Firma Dawn nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, co do wiarygodności, dokładności, aktualności lub kompletności tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w tych informacjach. Firma Dawn nie może zagwarantować, że użytkownik uzyska wyniki, których poszukuje, ani zagwarantować, że Usługi będą wolne od błędów. Dawn nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do korzystania z Usług lub wykorzystania lub ścisłości informacji zawartych w Usługach.

UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI SĄ ZAPEWNIANE W STANIE "TAK JAK JEST" I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ LUB USTAWOWEJ, CO DO OPISU, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU LUB W NIM OPISANYCH, ANI CO DO JAKIEJKOLWIEK INNEJ KWESTII, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH FIRMA DAWN NINIEJSZYM WYKLUCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. FIRMA DAWN ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK MACIERZYSTYCH, ZALEŻNYCH, STOWARZYSZONYCH, LICENCJODAWCÓW, PRACOWNIKÓW ANI AGENTÓW NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA I WOLNA OD BŁĘDÓW; NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ GWARANCJI CO DO WYNIKÓW, JAKIE MAJĄ BYĆ OSIĄGNIĘTE W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO SZKÓD LUB OBRAŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA LUB ZANIECHANIA FIRMY DAWN, WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH PODOBNYCH ELEMENTÓW, BŁĘDÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB UZYSKANIA NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z INFORMACJI UŻYTKOWNIKA NA POPRZEZ KRADZIEŻ LUB W INNY SPOSÓB. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA DAWN ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, PEŁNOMOCNIKÓW, PRACOWNIKÓW, CESJONARIUSZY LUB DOSTAWCÓW TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA PRZESTĘPCZE, CZYNY NIEDOZWOLONE,  ZANIEDBANIE LUB ZANIECHANIE, LUB NIELEGALNE ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW USŁUG.


Ograniczenie odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UNIEWAŻNIONE, ZABRONIONE LUB NIEMOŻLIWE DO WYEGZEKWOWANIA PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA DAWN ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRACOWNICY, PEŁNOMOCNICY LUB DOSTAWCY TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEDOSTĘPNOŚCI INFORMACJI LUB TREŚCI ZAWARTYCH W TYCH USŁUGACH, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI, UTRACONE PRZYCHODY, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DOWOLNYCH DANYCH LUB INFORMACJI, USZKODZENIE SPRZĘTU, OPRZYRZĄDOWANIA KOMPUTEROWEGO LUB INNEJ WŁASNOŚCI UŻYTKOWNIKA, USZKODZENIE CIAŁA LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, ODSZKODOWANIA KOMPENSACYJNE LUB SZKODY PRZYPADKOWE (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE OPIERA SIĘ NA NARUSZENIU UMOWY, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ, ZANIEDBANIU, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ) WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG LUB TREŚCI, LUB ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE SZKODY PRZEKRACZAJĄCE WARTOŚĆ 100 USD (ŁĄCZNIE), NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Postanowienia "Wyłączenie odpowiedzialności" i "Ograniczenie odpowiedzialności" niniejszej Umowy są ustanowione na rzecz firmy Dawn, jak zdefiniowano w niniejszym dokumencie, a każda z tych osób lub podmiotów ma prawo do dochodzenia i egzekwowania we własnym imieniu tych postanowień bezpośrednio od Użytkownika.


Warunki ogólne

Całość Umowy: Warunki, w tym Oświadczenie firmy Dawn o ochronie prywatności, stanowią całość porozumienia między Użytkownikami Usług i firmą Dawn dotyczącego użytkowania i dostępu do Usług przez użytkowników. Korzystanie przez Użytkownika z Usług ma na celu zapewnienie satysfakcji i korzyści, a świadczenie Usług na rzecz Użytkownika stanowi jedyne i wystarczające wynagrodzenie, jakie jest on uprawniony otrzymywać za wszelkie treści lub inny wkład wniesiony do Usług.

Zniesienie i rozdzielność: Nieskorzystanie przez Dawn z jakiegokolwiek środka prawnego lub niewyegzekwowanie w dowolnym czasie jakiejkolwiek części Warunków nie powoduje domniemanej rezygnacji z jakiegokolwiek środka prawnego lub prawa do egzekwowania jakiejkolwiek części Umowy w późniejszym czasie. Rezygnacja z części lub zmiana niniejszych warunków przez Dawn musi mieć formę pisemną i być podpisana przez upoważnionego pracownika Dawn i wyraźnie odwoływać się do odpowiednich postanowień Umowy. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w zakresie tak ograniczonym, aby pozostałe Warunki były całkowicie obowiązujące, skuteczne i wykonalne.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja: Niniejsze Warunki oraz wszelkie działania z nimi związane podlegają prawu stanu Michigan bez względu na kolizyjność przepisów lub prawa obowiązującego w stanie lub kraju zamieszkania użytkownika. Wszelkie roszczenia, postępowania sądowe lub spory sądowe wynikające z Usług będą wnoszone wyłącznie do sądów federalnych lub stanowych w Jackson County w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych, a użytkownik wyraża zgodę na właściwość sądu i właściwość miejscową takich sądów oraz zrzeka się prawa podniesienia zarzutu niewłaściwości sądu. Do niniejszej Umowy nie ma zastosowania ani Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, ani ustawa Uniform Computer Information Transactions Act (Ustawa o jednolitych transakcjach informatycznych). Użytkownik zgadza się, że niezależnie od wszelkich obowiązujących przepisów prawa stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z Usług lub niniejszej Umowy muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania takich roszczeń lub podstawy powództwa, w przeciwnym razie nie będzie już można podejmować żadnych działań w takiej sprawie. W przypadku każdego pozwu lub postępowania mającego na celu wyegzekwowanie lub zinterpretowanie niniejszej Umowy, strona wygrywająca będzie uprawniona do odzyskania od drugiej strony kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) poniesionych w związku z takim działaniem lub postępowaniem i wyegzekwowaniem wszelkich uzyskanych wyroków lub nakazów.

Wiążące postępowanie arbitrażowe: Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z Usług będą podlegać arbitrażowi poufnemu w Jackson County w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych, z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył lub groził naruszeniem praw własności intelektualnej firmy Dawn, firma może wystąpić o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu lub innego stosownego środka w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym w stanie Michigan. Niniejszym użytkownik akceptuje ,oraz zrzeka się możliwości zastrzeżenia  braku właściwości osobowej sądu wobec  użytkownika lub braku właściwości sądu wobec miejsca i obowiązującego systemu prawnego w stanowych i federalnych sądach stanu Michigan. Postępowanie arbitrażowe w ramach niniejszej Umowy będzie prowadzony zgodnie z przepisami arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (AAA). Wyrok sądu arbitrażowego jest ostateczny i wiążący i podlega równoważnemu uznaniu w każdym sądzie o ustalonej właściwości. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żadne postępowanie arbitrażowe na mocy niniejszej Umowy nie może zostać włączone do postępowania arbitrażowego obejmującego jakąkolwiek inną stronę podlegającą niniejszej Umowie, zarówno na drodze powództwa zbiorowego, jak i w inny sposób. Firma Dawn obsługuje Usługi ze swoich biur w stanie Michigan.

Przeniesienie i cesja: Niniejsza Umowa oraz prawa i obowiązki z niej wynikające nie mogą zostać przeniesione, w całości ani w części, przez użytkownika bez pisemnej zgody firmy Dawn. Dawn może dokonać cesji niniejszej Umowy z dziesięciodniowym (10) uprzednim pisemnym powiadomieniem użytkownika. Niniejsza Umowa będzie wiążąca i będzie obowiązywać wobec następców prawnych, przedstawicieli i dozwolonych cesjonariuszy stron niniejszej Umowy.

Brak niezależnego wykonawcy lub spółki typu Joint Venture: Strony będą niezależnymi kontrahentami w ramach niniejszej Umowy i żaden z jej zapisów nie będzie ustanawiać żadnej ze stron jako pracodawcy, pracownika, agenta lub przedstawiciela drugiej strony, lub obu stron jako spółki joint venture lub partnerów w jakimkolwiek celu.


Zmiana Warunków

Usługi świadczone przez Dawn podlegają ciągłym zmianom, a ich forma i charakter może od czasu do czasu ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Od czasu do czasu firma Dawn może modyfikować niniejsze Warunki. Najbardziej aktualna wersja Warunków będzie regulować sposób korzystania z informacji o użytkownikach i będzie dostępna na stronie http://www.dawnfoods.com/terms-of-use. Modyfikacje Warunków wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionych Warunków świadczenia Usług. Możemy również powiadomić użytkowników o zmianach w Warunkach, szczególnie jeśli uznamy, że zmiany są istotne. Poprzez kontynuowanie dostępu lub korzystania z Usług po wprowadzeniu zmian w życie, użytkownik zgadza się przestrzegać zmienionych Warunków.